Posts Tagged ‘klimatyzatory przenośne’

Roczny odpis amortyzacyjny.

Tuesday, July 17th, 2018

Roczny odpis amortyzacyjny oblicza się według wzoru: Ar = Mr, n gdzie: AT – roczny odpis amortyzacyjny; Mr – wartość początkowa kapitału trwałego; n – liczba lat użytkowania kapitału trwałego. Jeśli odpisy amortyzacyjne i stopa amortyzacji są identyczne we wszystkich latach, to mamy do czynienia z liniową metodą amortyzacji. Jeśli natomiast odpisy amortyzacyjne i stopa amortyzacji maleją wraz z upływem lat, mamy do czynienia z degresywną metodą amortyzacji. Stosuje się też progresywną metodę amortyzacji. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się i po zamortyzowaniu kapitału trwałego, jeśli kapitał ten jest nadal technicznie i ekonomicznie sprawny i funkcjonuje w produkcji.  Koszty materiałowe obejmują zużytą wartość surowców, materiałów pomocniczych, paliwa itp. Koszty siły roboczej równają się płacom. Koszty amortyzacji odzwierciedlają zużycie kapitału trwałego, a koszty surowców i koszty siły roboczej równają się wartości kapitału obrotowego. Koszty własne produkcji dzielą się na koszty stałe i koszty zmienne Koszty stale tKs – przy danym potencjale produkcyjnym, są niezależne od rozmiarów produkcji. Oznacza to, że koszt stały na jednostkę produkcji (Ksj) maleje wraz ze wzrostem rozmiarów produkcji. Koszty stałe to koszty gotowości do produkcji; przy danym potencjale produkcyjnym trzeba je ponosić zarówno przy wykorzystaniu potencjału produkcyjnego, jak i wtedy, gdy przedsiębiorstwo nie produkuje. Do kosztów stałych należą m.in.. koszty amortyzacji, konserwacji urządzeń, płace części administracji, odsetki od wypożyczonego kapitału trwałego, ubezpieczenie zakładu. Koszty zmienne (Kz) to koszty siły roboczej, surowców, energii, paliwa transportu towarów i procentu od wypożyczonego kapitału obrotowego. [podobne: , uprawnienia sep, klimatyzatory przenośne, nagrzewnice powietrza ]

Kredyt w kapitalizmie.

Sunday, July 15th, 2018

Kredyt w kapitalizmie jest istotnym czynnikiem rozwoju produkcji. Przyspiesza – przez kredytową sprzedaż – realizację towarów, rozszerza rynek, ułatwia reprodukcję. Za użytkowanie cudzego kapitału kapitalista płaci określoną stopę procentową będącą ceną kapitału pożyczkowego, w której wyraża się udział kapitału pożyczkowego w wartości dodatkowej wytworzonej dzięki zastosowaniu wypożyczonego kapitału w działalności gospodarczej. Kredyt jest dla kapitalisty racjonalny tylko wtedy, gdy stopa zysku przeciętnego jest większa od stopy procentowej. Wzrost podaży kapitału pożyczkowego wynika z gromadzenia w bankach wszelkich chwilowo “wolnych” rezerw pieniężnych, włącznie z oszczędnościami drobnych producentów, a nawet robotników. Głównymi źródłami wzrostu kapitału pożyczkowego są: 1) ruch okrężny rosnącego kapitału przemysłowego i handlowego; 2) odpisy amortyzacyjne i tzw. fundusze niepodzielne lokowane na kontach bankowych; 3) akumulacja dokonywana przez bankierów (właścicieli kapitału pieniężnego); 4) kredyt handlowy; 5) oszczędności drobnych producentów i robotników. Kapitał pożyczkowy występuje na rynku kapitalistycznym jako kapitał pieniężno-handlowy i bankierski. Kapitał                   pieniężno-handlowy ma źródło we wzajemnym kredytowaniu się kapitalistów handlowych oraz w kredycie przy sprzedaży towarów przez kapitał przemysłowy. Przyspiesza to realizację wytworzonego produktu, nie jest jednak wystarczającym jednak poziom stopy zysku był już wyższy niż w latach 1918 – 1921, kiedy to osiągnęła ona najniższy poziom w badanym okresie. Według Gillmana -podobną tendencję wykazywała stopa wartości dodatkowej. Ogromną rolę w rozwoju gospodarki kapitalistycznej spełnia kapitał bankierski i kredyt bankowy. Kapitał bankierski pochodzi z “handlu” cudzym kapitałem pieniężnym. Handlem tym zajmują się banki. Banki koncentrują wolne rezerwy kapitałowe i pieniężne, do których należą:) środki kasowe kapitalistów na kontach bieżących; 2) wkłady pieniężne kapitalistów na kontach bieżących lub na kontach za wypowiedzeniem; 3) kapitały czasowo nie zaangażowane w produkcji czy w handlu; 4) oszczędności drobnych producentów, robotników itp. [podobne: , maszyny pakujące, siłowniki hydrauliczne, klimatyzatory przenośne ]