Posts Tagged ‘klimatyzacja warszawa’

Suma zysku.

Tuesday, July 17th, 2018

Ponieważ suma zysku w dłuższym okresie dąży do zrównania się z sumą wytworzonej w tym samym okresie wartości dodatkowej, dlatego z < m, gdyż c musi być większe od zera. Każdy kapitalista subiektywnie dąży do osiągnięcia możliwie wysokiej stopy zysku. Obiektywnie zaś zmusza go do tego konkurencja na rynku. Podział wartości dodatkowej. Wysokość stopy zysku zależy od: a) stopnia wyzysku pracujących, czyli od wielkości stopy wartości dodatkowej (m); b) wysokości składu organicznego kapitału (c:v) szybkości obrotu kapitału (n) d) sytuacji rynkowej, tj. od popytu i podaży oraz poziomu ceny rynkowej nabywanych środków produkcji i sprzedawanych wyrobów. Ostatni czynnik, tj. poziom ceny rynkowej, jest elementem wtórnym. Jest oczywiste, że stopa zysku spada w okresie trudności realizacji towarów na rynku, tj. gdy efektywny popyt nie nadąża za podażą. Istnieje odwrotna sytuacja, tj. stopa zysku rośnie w okresie wysokiej koniunktury, gdy podaż nie nadąża za popytem na dany towar. W rozważaniach dotyczących wysokości stopy zysku pomijamy czynnik wtórny, tj. wpływ sytuacji rynkowej na wysokość stopy zysku. Abstrahując od szybkości obrotu kapitału n, zależność wysokości stopy zysku od wymienionych czynników można zapisać jako:  z= 100. c+v. Dzieląc-wzór na stopę zysku przez v otrzymamy: z = v 100, gdzie: m _ stopa wartości dodatkowej m- skład organiczny kapitału. Oznaczając skład organiczny kapitału – przez qo, otrzymamy: z = 100. qo+ l. Jeśli włączymy do powyższego wyrażenia szybkość obrotu kapitału n, otrzymamy: mi z = n•lOO. ąo+ 1. Na wzrost stopy zysku wpływają zatem następujące czynniki: 1. Wszystkie te czynniki, które powodują wzrost stopy wartości dodatkowej. Należą do nich m.in.: wzrost intensywności pracy, przedłużanie dnia roboczego, obniżanie płac realnych (m.in. przez zatrudnianie przy tych samych pracach kobiet i młodzieży otrzymujących niższe płace). 2. Wzrost lub spadek składu organicznego kapitału. Wzrost lub spadek składu organicznego kapitału, przy pozostałych czynnikach nie zmienionych, prowadzi do spadku stopy zysku, natomiast spadek składu organicznego kapitału pociąga za sobą wzrost stopy zysku. [hasła pokrewne: , prawo jazdy kat a Lublin, wywóz śmieci, klimatyzacja warszawa ]

Monopol.

Saturday, July 14th, 2018

W dążeniu do osiągnięcia tego celu nie trzeba, a nawet nie można, zakładać najwyższego poziomu zysku jednostkowego. Monopol ustalając cenę, a tym samym wysokość jednostkowego zysku, mimo braku konkurentów nie może tego czynić dowolnie. Musi brać pod uwagę co najmniej następujące czynniki: istniejącą na rynku i przewidywaną cenową elastyczność popytu na wytwarzane przez niego dobra oraz to, że każde ograniczenie produkcji wynikające z ograniczenia popytu doprowadzi do wzrostu kosztu jednostkowego. Zmniejszenie popytu efektywnego, mimo wysokiego zysku jednostkowego, przy wzroście kosztu jednostkowego może wpłynąć na zmniejszenie masy zysku, której osiąganie jest głównym celem monopolu. Monopol musi też brać pod uwagę istnienie na rynku artykułów substytucyjnych. Stopa zysku monopolowego – poza jakimiś wyjątkowymi sytuacjami- jest wyższa od stopy zysku przeciętnego. Podstawą kształtowania określonego poziomu ceny jest możliwość regulowania przez monopol podaży, a w ślad za tym i popytu. Oczywiście wraz ze zmianami ceny monopolowej, podaży i popytu będzie się zmieniać wielkość jednostkowych całkowitych kosztów przeciętnych. Wiemy, że popyt w określony sposób reaguje na zmiany cen lub dochodów – zgodnie z cenową lub dochodową elastycznością popytu. Jeśli będziemy abstrahować od dochodowej elastyczności popytu, to cena monopolowa może, być tym wyższa, im niższa jest cenowa elastyczność popytu. Oczywiście taka cena monopolowa, która by ograniczała popyt do minimum, nie zapewniłaby ani odpowiednio wysokiej, maksymalnej, stopy zysku, ani tym bardziej maksymalnej masy zysku. Wynika z tego, że górną granicę ceny monopolowej wyznaczają warunki, które zapewniają monopolowi maksymalną masę zysku. Maksymalną masę zysku monopolu określają: 1) wysokość ceny, 2) rozmiary podaży i popytu, 3) wysokość jednostkowych kosztów przeciętnych. W celu uproszczenia analizy załóżmy, że mamy do czynienia z pełnym monopolem, jego moc produkcyjna jest dana i w rozpatrywanym okresie nie ulega zmianie. Poziom techniczny i organizacyjny w jego zakładach jest niezmienny, co sprawia, że koszty produkcji przy określonej jej wielkości nie ulegają zmianie. Przy tych założeniach monopol osiągnie cel, tj. maksymalną masę zysku i stopę zysku, przy cenie monopolowej. [hasła pokrewne: , konstrukcje stalowe, biuro detektywistyczne, klimatyzacja warszawa ]