Posts Tagged ‘klimatyzacja warszawa’

Poniewaz suma zysku w dluzszym

Tuesday, July 12th, 2016

Ponieważ suma zysku w dłuższym okresie dąży do zrów- nania się z sumą wytworzonej w tym samym okresie war- tości dodatkowej, dlatego z < m, gdyż c musi być większe od zera. Każdy kapitalista subiektywnie dąży do osiągnięcia możli- wie wysokiej stopy zysku. Obiektywnie zaś zmusza go’ do te- go konkurencja na rynku. Podział wartości dodatkowej Wysokość stopy zysku zależy ód: a) stopnia wyzysku pra- cujących, czyli od wielkości stopy wartości dodatkowej (m); b) wysokości składu organicznego kapitału (c:v) szybkości obrotu kapitału (n) d) sytuacji rynkowej, tj. od popytu i po- daży oraz poziomu ceny rynkowej nabywanych środków pro- dukcji i sprzedawanych wyrobów. Ostatni czynnik, tj. poziom ceny rynkowej, jest elementem wtórnym. Jest oczywiste, że stopa zysku spada w okresie trudności realizacji towarów na rynku, tj. gdy efektywny popyt nie nadąża za podażą. Istnieje odwrotna sytuacja, tj. stopa zysku rośnie w okresie wysokiej koniunktury, gdy po- .daż nie nadąża za popytem na dany towar. W rozważaniach dotyczących wysokości stopy zysku pomijamy czynnik wtór- ny, tj. wpływ sytuacji rynkowej na wysokość stopy zysku. Abstrahując od szybkości obrotu kapitału n, zależność wy- sokości stopy zysku od wymienionych czynników można za- pisać jako: . z= 100. c+v Dzieląc-wzór na stopę zysku przez v otrzymamy: z = v 100, gdzie: m _ stopa wartości dodatkowej m- skład orga- niczny kapitału. Oznaczając skład organiczny kapitału – przez qo, otrzyma- my: z = 100. qo+ l Jeśli włączymy do powyższego wyrażenia szybkość obrotu kapitału n, otrzymamy: mi z = n•lOO. ąo+ 1 Na wzrost stopy zysku wpływają zatem następujące czyn- niki: 1. Wszystkie te czynniki, które powodują wzrost stopy war- tości dodatkowej. Należą do nich m.in.: wzrost intensywności pracy, przedłużanie dnia roboczego, obniżanie płac realnych (m.in. przez zatrudnianie przy tych samych pracach kobiet i młodzieży otrzymujących niższe płace). 2. Wzrost lub spadek składu organicznego kapitału. Wzrost lub spadek składu organicznego kapitału, przy po- zostałych czynnikach nie zmienionych, ,prowadzi do spadku stopy zysku, natomiast spadek składu organicznego kapitału pociąga za sobą wzrost stopy żysku. [hasła pokrewne: , prawo jazdy kat a Lublin, wywóz śmieci, klimatyzacja warszawa ]

W dazeniu do osiagniecia tego

Tuesday, July 12th, 2016

W dążeniu do osiągnięcia tego celu nie trzeba, a nawet nie można, zakładać najwyższego poziomu zysku jednostkowego. Monopol ustalając cenę, a tym samym wysokość jedno- stkowego ,zysku, mimo braku konkurentów nie może tego czynić dowolnie. Musi brać pod uwagę co najmniej następu- jące czynniki: istniejącą na rynku i przewidywaną cenową elastyczność popytu na wytwarzane przez niego dobra oraz to, że każde ograniczenie produkcji wynikające z ogranicze- nia popytu doprowadzi do wzrostu . kosztu jednostkowego. Zmniejszenie popytu efektywnego, mimo wysokiego zysku jednostkowego, przy wzroście kosztu jednostkowego może wpłynąć na zmniejszenie masy zysku, której osiąganie jest głównym celem monopolu. Monopol musi też brać pod uwagę istnienie’ na rynku artykułów substytucyjnych. Stopa zysku monopolowego – poza jakimiś wyjątkowymi sytuacjami- jest wyższa od stopy zysku przeciętnego. Podstawą kształto- wania określonego poziomu ceny jest możliwość regulowania przez monopol podaży, a w ślad za tym i popytu. Oczywiście wraz ze zmianami ceny monopolowej, podaży i popytu będzie się zmieniać wielkość jednostkowych całkowitych kosztów przeciętnych. Wiemy, że popyt w określony sposób reaguje na zmiany cen lub dochodów – zgodnie z cenową lub docho- dową elastycznością popytu. Jeśli będziemy abstrahować od dochodowej elastyczności popytÓ, to cena monopolowa może, być tym wyższa, im niższa jest cenowa elastyczność popytu. Oczywiście łaka cena monopolowa, która by ograniczała po- I pyt do minimum, nie zapewniłaby ani odpowiednio wysokiej, maksymalnej, stopy zysku, ani tym bardziej maksymalnej masy zysku. Wynika z tego, że górną granicę ceny monopo- lowej wyznaczają warunki, które zapewniają monopolowi maksymalną masę zysku. Maksymalną masę zysku monopolu określają: 1) wysokość ceny, 2) rozmiary podaży i popytu, 3) wysokość jednostko- wych kosztów przeciętnych. W celu uproszczenia analizy załóżmy, że mamy do czynie- nia z pełnym monopolem, jego moc produkcyjna jest dana i w rozpatrywanym okresie nie ulega zmianie. Poziom tech- niczny i organizacyjny w jego zakładach jest niezmięnny, co sprawia, że koszty produkcji przy określonej jej wielkości nie ulegają zmianie. Przy tych założeniach monopol osiągnie cel, tj. maksymalną masę zysku i stopę zysku, przy cenie mono- pólowej przedstawionej na. rysunku 13. [hasła pokrewne: , konstrukcje stalowe, biuro detektywistyczne, klimatyzacja warszawa ]