Posts Tagged ‘kawa sklep’

Nowa wartosc wytwarza, jak juz

Tuesday, July 12th, 2016

Nową wartość wytwarza, jak już wiemy, tylko człowiek dzięki swej pracy. Robotnik może .jednak tworzyć nową wartość tylko wtedy, gdy ma do swej dyspozycji materialne środki produkcji w postaci maszyn isurowców. W procesie produkcji kapitalistycznej czynniki te stają się kapitałem służącym do pomnażania wartości. Ani maszyny i surowce, ani siła robocza nie są same przez się ka- pitałem,’ tak jak człowiek nie jest’ sam przez się robotnikiem ‘najemnym lub kapitalistą. Srodki produkcji stają się kapita- łem wtedy, kiedy stanowią prywatną własność kapitalisty i służą mu do osiągania zysku, a więc są narzędziem wyzysku robotników najemnych. Siła robocza staje się kapitałem, gdy zakupiona przez kapitalistę zużyta zostaje w procesie produk- cji w celu wytworzenia wartości dodatkowej. Te dwie różne części kapitału odgrywają zupełnie inną rolę w jego pomnażaniu. Środki produkcji mają określoną wartość i w miarę ich zużywania w procesie produkcji wartość ich nie ginie, ale jest stopniowo przenoszona na wartość gotowego produktu. Zupełnie inaczej jest z częścią kapitału wydatko- waną na kupno siły roboczej. Wartość siły roboczej nie jest, przenoszona na gotowy produkt. Siła robocza zużywa się w procesie produkcji tworząc nową wartość, większą od swojej wartości. Wartość tej części kapitału wzrasta więc w procesie produkcji. Kapitał zużyty na kupno środków produkcji nazywamy ka- pitałem stałym, a kapitał wydatkowany na kupno siły robo- czej – kapitałem zmiennym. Cały kapitał składa się z dwóch’ części: z kapitału stałego, który oznaczamy symbolem c (od łacińskiego słowa con- stans — stały) i kapitału zmiennego, oznaczonego symbolem (od łacińskiego słowa varius – zmienny). W procesie produkcji kapitał ten powiększa się o wartość dodatkową, którą oznaczamy literą m (od marksowskiego ter- minu Mehrwert). [hasła pokrewne: , krzesła obrotowe, kawa sklep, druk kalendarzy ]

W rzeczywistosci koszt produkcji w

Tuesday, July 12th, 2016

W rzeczywistości koszt produkcji w przedsiębiorstwie ka- pitalistycznym jest wyższy od kosztu pracy uprzedmiotowio- nej i płacy roboczej. Do kosztów bezpośrednio ponoszonych przez przedsiębiorstwo kapitalistyczne należy doliczyć podat- ki komunalne i państwowe oraz inne .opłaty, procent od wy- pożyczonego kapitału, koszty związane z kupnem lub dzierża- wieniem działki ziemi oraz koszty ubezpieczeń. Koszty pro- dukcji kapitalisty równają się zatem: KWb = c+v+d, gdzie: KWb =: koszty własne produkcji kapitalisty; d – część kosztów produkcji poza kosztami kapitału stałego i zmienne- go. Kapitalista oblicza nie bezpośrednie koszty własne produk- cji, ale koszty kalkulacyjne. Do kosztów kalkulacyjnych do- licza, jeszcze koszty, których w rzeczywistości nie poniósł, a mianowicie procent od wyłożonego przez siebie kapitału (gdyby kapitał ten ulokował w banku, otrzymałby procent) oraz czynsz dzierżawny”, Stąd: K,,! = c + v + d + l, gdzie: Kk! – koszt kalkulacyjny; l – część kosztów doliczana ‘przez kapitalistę, ale nie ponoszona. Elementy kosztów d i l pokrywa kapitalista z wartości do- datkowej. Jeśli zatem: d+l = a, to K’5t = c+v+am; warunkiem uzyskania przez kapitalistę, zysku jest: a < l. Z punktu widzenia kalkulacji kapitalisty istotne są koszty kalkulacyjne,. gdyż one dopiero pozwalają obliczyć kalkula- cyjny zysk czysty. W dalszej analizte kosztów w celu uproszczenia rozumo- wania posługiwać się będziemy kategorią kosztów kapitalisty c+v. Koszty produkcji c + v dzielą się na: a) koszty amortyzacji; b) koszty materiałowe; c) koszty siły roboczej. Koszty. amor- tyzacji to koszty zużycia kapitału trwałego (budynków, ma- szyn, urządzeń, sprzętu, oprzyrządowania). Amortyzacja to suma kapitału niezbędna do odtworzenia elementów kapitału trwałego po ich zużyciu oraz do utrzymania ich technicznej sprawności w czasie ich użytkowania. [hasła pokrewne: , kawa sklep, Układanie kostki brukowej Warszawa, dmuchańce ]