Posts Tagged ‘kamery monitoring’

W wyniku konkurencji w okreslonej

Sunday, February 18th, 2018

W wyniku konkurencji w określonej gałęzi produkcji kształtuje się wartość rynkowa towarów, tj. w sposób żywio- łowy ustala się wielkość czasu pracy abstrakcyjnej, społecznie niezbędnej do wytworzenia określonego towaru. Ponieważ w określonej gałęzi produkcji działa zazwyczaj wiele przedsię- biorstw o różnym składzie organicznym kapitału, ich indywi- dualne ‘czasy pracy są różne. Rynek jednak nie uznaje indy- widualnego czasu pracy, a w ślad za tym i wartości indywidu- alnej; uznaje tylko czas pracy społecznie niezbędny, a w ślad za tym i społeczną wartość rynkową. Wartość rynkowa towarów odpowiada zatem przeciętnej (średniej ważonej) wartości towarów wytwarzanych w danej gałęzi, tj. indywidualnej wartości towarów wytwar~anych w przeciętnych społecznie warunkach, czyli w warunkach wy- twarzania decydującej części towarów. Wartość rynkowa jest więc średnią ważoną wartości indy- widualnej oraz ilości towarów wytwarzanych przez przedsię- biorstwa, które dostarczają na rynek decydującą masę towa- rów i mają przeciętny gałęziowy skład organiczny kapitału. Wartość. Indywidualna wartość towarów produkowanych przez towarów a skład przedsiębiorstwa o najniższym składzie organicznym kapitału organiczny (i najniższej sile produkcyjnej pracy) jest wyższa od wartości kapitału rynkowej, dlatego ich sytuacja w walce konkurencyjnej na rynku jest niekorzystna. Prowadzi to często do ich bankruc- twa. Indywidualna wartość ‘towarów wytwarzanych przez przedsiębiorstwa o najwyższym składzie organicznym kapita- łu i o najwyższej sile produkcyjnej pracy jest natomiast niż- sza od wartości rynkowej. W wyniku tego uzyskują one nad- zwyczajną wartość dodatkową, a w ślad za tym wyższą od przeciętnej stopę zysku. W kapitalizmie wolnokonkurencyj- nym staje się to stymulatorem postępu technicznego. Stymulowanie postępu technicznego przez przedsiębior- stwa mające najwyższy skład organiczny kapitału i najwyższą siłę produkcyjną pracy w danej gałęzi dokonuje się następu- jąco: indywidualny czas pracy tych przedsiębiorstw jest krót- szy od czasu społecznie niezbędnego, a wartość indywidualna wytwarzanych w nich towarów jest niższa od wartości rynko- wej. [patrz też: , kamery monitoring, aplikacje mobilne, Drabiny magazynowe ]

Do- prowadziloby to bowiem do

Wednesday, February 14th, 2018

Do- prowadziłoby to bowiem do spadku stopy zysku. Dlatego głównym czynnikiem decydującym o wprowadzaniu postępu technicznego przez monopol jest istniejąca i przewidywana stopa zysku. Ponadto należy pamiętać, że osiąganie określo-_ nej stopy zysku w przyszłości jest zależne nie tylko Od obni- żenia kosztów produkcji, ale i od kształtowania ceny. Wyni- II Krańcową wydajnością (lub produkcyjnością) nazywamy wydaj- ność (lub produkcyjność) ostatniej jednostki zastosowanego czynnika produkcji; w naszym przykładzie tą ostatnią jednostką jest 200 dodat- kowych jednostek kapitału. Wynika stąd wniosek, że monopol- jeśli chodzi o stosowanie po- stępu technicznego – jest ograniczony przewidywaną stopą zysku. RENTA GRUNTOWA I TENDENCJE ROZWOJOWE KAPITALISTYCZNEGO ROLNICTWA 1. Dwie drogi rozwoju kapitalizmu w rolnictwie Kapitalistyczna własność ziemi powstała przeważnie w wy- niku przekształcenia feudalnych latyfundiów w kapitalistycz- ne przedsiębiorstwa rolne oparte na pracy najemnej. Zasięg kapitalistycznej własności ziemskiej już w początkach kapita- lizmu zaczął rozszerzać się w porównaniu z feudalną własnoś- cią ziemi. Masowe wywłaszczanie chłopów z ziemi (tzw. rugi chłopskie), które odbywało się wraz z rozwojem kapitalizmu W Anglii i w większości krajów Europy środkowe, południo- wej i wschodniej, rozszerzało bazę kapitalistycznego systemu w rolnictwie produkcji rolniczej. Ta droga rozwoju kapitalistycznego rol- nictwa zwana drogą pruską, gdyż klasycznym jej przykładem były Prusy, zapewniała jednocześnie dopływ taniej siły ro- bocznej do powstających kapitalistycznych przedsiębiorstw przemysłowych i rolnych. Tylko bowiem część dawnych chło- pów pańszczyźnianych była w stanie wykupić ziemię przypa- dającą im dzięki uwłaszczeniu. Wiele’ rodzin nie mogąc spła- cić należności za ziemię, którą poprzednio uprawiały przez wiele pokoleń, zmuszone było do jej’ opuszczenia; ludność ta przekształciła się w robotników najemnych. Tylko we Francji i niektórych krajach skandynawskich rewolucja burżuazyjna zlikwidowała feudalną własność ziemską w sposób radykalny, wywłaszczając. obszarników i oddając ziemię chłopom, którzy na niej pracowali. [hasła pokrewne: , Kabina pod prysznic, Serwis Klimatyzacji, kamery monitoring ]