Posts Tagged ‘kamery monitoring’

Konkurencja a wartość rynkowa towaru.

Tuesday, June 19th, 2018

W wyniku konkurencji w określonej gałęzi produkcji kształtuje się wartość rynkowa towarów, tj. w sposób żywiołowy ustala się wielkość czasu pracy abstrakcyjnej, społecznie niezbędnej do wytworzenia określonego towaru. Ponieważ w określonej gałęzi produkcji działa zazwyczaj wiele przedsiębiorstw o różnym składzie organicznym kapitału, ich indywidualne czasy pracy są różne. Rynek jednak nie uznaje indywidualnego czasu pracy, a w ślad za tym i wartości indywidualnej; uznaje tylko czas pracy społecznie niezbędny, a w ślad za tym i społeczną wartość rynkową. Wartość rynkowa towarów odpowiada zatem przeciętnej (średniej ważonej) wartości towarów wytwarzanych w danej gałęzi, tj. indywidualnej wartości towarów wytwarzanych w przeciętnych społecznie warunkach, czyli w warunkach wytwarzania decydującej części towarów. Wartość rynkowa jest więc średnią ważoną wartości indywidualnej oraz ilości towarów wytwarzanych przez przedsiębiorstwa, które dostarczają na rynek decydującą masę towarów i mają przeciętny gałęziowy skład organiczny kapitału. Wartość. Indywidualna wartość towarów produkowanych przez towarów a skład przedsiębiorstwa o najniższym składzie organicznym kapitału organiczny (i najniższej sile produkcyjnej pracy) jest wyższa od wartości kapitału rynkowej, dlatego ich sytuacja w walce konkurencyjnej na rynku jest niekorzystna. Prowadzi to często do ich bankructwa. Indywidualna wartość towarów wytwarzanych przez przedsiębiorstwa o najwyższym składzie organicznym kapitału i o najwyższej sile produkcyjnej pracy jest natomiast niższa od wartości rynkowej. W wyniku tego uzyskują one nadzwyczajną wartość dodatkową, a w ślad za tym wyższą od przeciętnej stopę zysku. W kapitalizmie wolnokonkurencyjnym staje się to stymulatorem postępu technicznego. Stymulowanie postępu technicznego przez przedsiębiorstwa mające najwyższy skład organiczny kapitału i najwyższą siłę produkcyjną pracy w danej gałęzi dokonuje się następująco: indywidualny czas pracy tych przedsiębiorstw jest krótszy od czasu społecznie niezbędnego, a wartość indywidualna wytwarzanych w nich towarów jest niższa od wartości rynkowej. [patrz też: , kamery monitoring, aplikacje mobilne, Drabiny magazynowe ]

RENTA GRUNTOWA I TENDENCJE ROZWOJOWE KAPITALISTYCZNEGO ROLNICTWA.

Friday, June 15th, 2018

Doprowadziłoby to bowiem do spadku stopy zysku. Dlatego głównym czynnikiem decydującym o wprowadzaniu postępu technicznego przez monopol jest istniejąca i przewidywana stopa zysku. Ponadto należy pamiętać, że osiąganie określonej stopy zysku w przyszłości jest zależne nie tylko od obniżenia kosztów produkcji, ale i od kształtowania ceny.  Krańcową wydajnością (lub produkcyjnością) nazywamy wydajność (lub produkcyjność) ostatniej jednostki zastosowanego czynnika produkcji; w naszym przykładzie tą ostatnią jednostką jest 200 dodatkowych jednostek kapitału. Wynika stąd wniosek, że monopol- jeśli chodzi o stosowanie postępu technicznego – jest ograniczony przewidywaną stopą zysku. RENTA GRUNTOWA I TENDENCJE ROZWOJOWE KAPITALISTYCZNEGO ROLNICTWA. 1. Dwie drogi rozwoju kapitalizmu w rolnictwie. Kapitalistyczna własność ziemi powstała przeważnie w wyniku przekształcenia feudalnych latyfundiów w kapitalistyczne przedsiębiorstwa rolne oparte na pracy najemnej. Zasięg kapitalistycznej własności ziemskiej już w początkach kapitalizmu zaczął rozszerzać się w porównaniu z feudalną własnością ziemi. Masowe wywłaszczanie chłopów z ziemi (tzw. rugi chłopskie), które odbywało się wraz z rozwojem kapitalizmu. W Anglii i w większości krajów Europy środkowe, południowej i wschodniej, rozszerzało bazę kapitalistycznego systemu w rolnictwie produkcji rolniczej. Ta droga rozwoju kapitalistycznego rolnictwa zwana drogą pruską, gdyż klasycznym jej przykładem były Prusy, zapewniała jednocześnie dopływ taniej siły roboczej do powstających kapitalistycznych przedsiębiorstw przemysłowych i rolnych. Tylko bowiem część dawnych chłopów pańszczyźnianych była w stanie wykupić ziemię przypadającą im dzięki uwłaszczeniu. Wiele rodzin nie mogąc spłacić należności za ziemię, którą poprzednio uprawiały przez wiele pokoleń, zmuszone było do jej opuszczenia; ludność ta przekształciła się w robotników najemnych. Tylko we Francji i niektórych krajach skandynawskich rewolucja burżuazyjna zlikwidowała feudalną własność ziemską w sposób radykalny, wywłaszczając obszarników i oddając ziemię chłopom, którzy na niej pracowali. [hasła pokrewne: , Kabina pod prysznic, Serwis Klimatyzacji, kamery monitoring ]