Posts Tagged ‘Kabina pod prysznic’

Do- prowadziloby to bowiem do

Wednesday, February 14th, 2018

Do- prowadziłoby to bowiem do spadku stopy zysku. Dlatego głównym czynnikiem decydującym o wprowadzaniu postępu technicznego przez monopol jest istniejąca i przewidywana stopa zysku. Ponadto należy pamiętać, że osiąganie określo-_ nej stopy zysku w przyszłości jest zależne nie tylko Od obni- żenia kosztów produkcji, ale i od kształtowania ceny. Wyni- II Krańcową wydajnością (lub produkcyjnością) nazywamy wydaj- ność (lub produkcyjność) ostatniej jednostki zastosowanego czynnika produkcji; w naszym przykładzie tą ostatnią jednostką jest 200 dodat- kowych jednostek kapitału. Wynika stąd wniosek, że monopol- jeśli chodzi o stosowanie po- stępu technicznego – jest ograniczony przewidywaną stopą zysku. RENTA GRUNTOWA I TENDENCJE ROZWOJOWE KAPITALISTYCZNEGO ROLNICTWA 1. Dwie drogi rozwoju kapitalizmu w rolnictwie Kapitalistyczna własność ziemi powstała przeważnie w wy- niku przekształcenia feudalnych latyfundiów w kapitalistycz- ne przedsiębiorstwa rolne oparte na pracy najemnej. Zasięg kapitalistycznej własności ziemskiej już w początkach kapita- lizmu zaczął rozszerzać się w porównaniu z feudalną własnoś- cią ziemi. Masowe wywłaszczanie chłopów z ziemi (tzw. rugi chłopskie), które odbywało się wraz z rozwojem kapitalizmu W Anglii i w większości krajów Europy środkowe, południo- wej i wschodniej, rozszerzało bazę kapitalistycznego systemu w rolnictwie produkcji rolniczej. Ta droga rozwoju kapitalistycznego rol- nictwa zwana drogą pruską, gdyż klasycznym jej przykładem były Prusy, zapewniała jednocześnie dopływ taniej siły ro- bocznej do powstających kapitalistycznych przedsiębiorstw przemysłowych i rolnych. Tylko bowiem część dawnych chło- pów pańszczyźnianych była w stanie wykupić ziemię przypa- dającą im dzięki uwłaszczeniu. Wiele’ rodzin nie mogąc spła- cić należności za ziemię, którą poprzednio uprawiały przez wiele pokoleń, zmuszone było do jej’ opuszczenia; ludność ta przekształciła się w robotników najemnych. Tylko we Francji i niektórych krajach skandynawskich rewolucja burżuazyjna zlikwidowała feudalną własność ziemską w sposób radykalny, wywłaszczając. obszarników i oddając ziemię chłopom, którzy na niej pracowali. [hasła pokrewne: , Kabina pod prysznic, Serwis Klimatyzacji, kamery monitoring ]