Posts Tagged ‘indywidualne kalendarze trójdzielne’

Zysk Aby uruchomic produkcje, kapitalista

Tuesday, July 12th, 2016

Zysk Aby uruchomić produkcję, kapitalista dokonuje nakładów kapitału pieniężnego na środki produkcji i siłę roboczą; na- kłady te mają dla niego identyczne znaczenie. Dlatego też oblicza on zysk w stosunku do całego wyłożonego kapitału; zysk jest nadwyżką uzyskiwaną przez kapitalistę ponad po- niesione koszty produkcji. W ten sposób znika istota wyzy- sku kapitalistycznego i specyfika kapitału stałego oraz zmien- nego. W kapitalizmie zysk jest jedyną formą przejawiania się wartości dodatkowej wytwarzanej przez siłę roboczą. Warunkiem osiągnięcia zysku przez kapitalistę jest sprze- daż towarów po cenie wyższej od kosztów własnych. Jedynym warunkiem osiągania zysku jest, aby: Ku> T; p

Dlatego kazde przedsie- biorstwo kapitalistyczne

Tuesday, July 12th, 2016

Dlatego każde przedsię- biorstwo kapitalistyczne jest zainteresowane w takiej racjo- nalizacji produkcji, która prowadzi do oszczędności c. Oszczędność kapitału stałego osiąga się m.in. przez: pełne wykorzystanie powierzchni produkcyjnej; produkcję wielo- zmianową; maksymalne wykorzystanie maszyn; zmniejszanie zużycia surowców i materiałów pomocniczych na jednostkę produkcji; zastępowanie materiałów, surowców i maszyn droższych tańszymi itd. Należy podkreślić, że poszczególne przedsiębiorstwa kąpita- listyczne mają bardzo poważne osiągnięcia w zakresie racjo- nalizacji zużycia kapitału stałego. Równocześnie jednak, na- wet współcześnie, przy wzrastającej roli sektora państwowo- kapitalistycznego ~ istnieje duże marnotrawstwo kapitału sta- łego w skali społecznej. Podział wartości dodatkowej Przedbiorstwo jest zaintęresowane we wzroście stosunku c : v, gdyż dzięki temu może uzyskać skrócenie indywidualnego czasu pracy. Zapewnia mu to osiągnięcie nadzwyczajnej wartości dodatkowej i zysku ,nadzwyczajnego. Może to prowadzić do wzrostu składu organicznego w określonej gałęzi gospodarki, a w ślad za tym i w całej gospodarce. 3. Wszystkie te czynniki, które zmieniają szybkość obrotu kapitału. Wzrost szybkości obrotu kapitału powoduje bowiem wzrost stopy zysku i na odwrót. Z punktu widzenia cyrkulacji dzielimy kapitał na trwały i .obrotowy. Poszczególne części składowe kapitału jako całości, a szczególnie elementy skła- dowe kapitału trwałego, dokonują obrotu w niejednakowym czasie, Aby więc obliczyć obrót kapitału jako całości, trzeba wyprowadzić średnią obrotów jego części składowych. Przykład obrazujący obrót całego kapitału daje tablica 1. Z tablicy widać, że szybkość obrotu kapitału trwałego może być bardzo mała (1110 w ciągu roku), a jednak obrót kapitału jako całości (1,57 obrotu w ciągu roku) jest znaczny. Dzieje się to dzięki szybkiemu obrotowi kapitału obrotowego. Na przyspieszenie obrotu kapitału jako całości mają wpływ m.in.: wielozmianowość, racjonalna produkcja, racjonalna wielkość l zapasów surowców i materiałów pomocniczych, szybka reali- zacja wytworzonych towarów itp. [patrz też: , indywidualne kalendarze trójdzielne, podesty ruchome, bezpieczeństwo rzeczy ]