Posts Tagged ‘hydraulika przemysłowa’

Placa robocza wystepuje w róznorodnych

Tuesday, July 12th, 2016

Płaca robocza występuje w różnorodnych formach zmie- niających się zależnie od stopnia rozwoju gospodarczego, na- silenia walki klasowej, reformatorskich tendencji we współ- czesnym kapitalizmie, czy wreszcie zależnie od gałęzi gospo- darki lub tradycji narodowych, Zawsze jednak istota płacy pozostaje ta sama, jest ona zawsze ceną siły roboczej. Wszystkie stosowane systemy płacy roboczej. dają się sprowadzić do dwóch podstawowych: 1) płacy za czas pracy, 2) płacy akordowej. Płaca za czas ma dla przedsiębiorcy tę wadę, że nie stwarza do- statecznych bodźców do zwiększania intensywności i wydajności pra- cy. Przedsiębiorca chcąc zachęclć robotnika do wydajniejszej pracy może zastosować akordowy system płac, czyli opłatę za sztukę wy- tworzonego towaru. Ta forma płacy ma zachęcić robotnika do zwięk- szenia produkcji i wytworzenia większej war tości dodatkowej. Akor- dowa forma płacy roboczej stwarza pozory, jakoby. wysokość zarobku robotnika zależała wyłącznie od jego. zdolności, szybkości pracy i kwa- lifikacji, słowem – od niego samego. W rzeczywistości jednak płaca od sztuki jest tylko przekształconą formą płacy za czas, wysokość jej określa tak samo. cel(a siły robo- czej. Wprawdzie robotnik otrzyma tym więcej pieniędzy, im więcej wykona jednostek danego towaru i dlatego może się wydawac, że wy- sokość zarobku zależy od robotnika, od Ilości i jakości jego, pracy. Jednakże podstawą ustalenia stawki akordowe] jest ilość •to.warów wytworzonych przez robotnika w ciągu jednej godziny pracy. Współ- czesny postęp techniczny w kapitalizmie i nowoczesna organizacja pra- cy powodują ogranlczenie stosowania akordowego systemu plac. PODZIAŁ W ARTOSCI DODATKOWEJ Formy zysku W kapitalizmie wolnokonkurencyjnym kapitaliści przemy- słowi, handlowi, bankierzy i właściciele ziemscy zajmowali się wyspecjalizowaną działalnością gospodarczą. Ich kapitały by- ły zaangażowane w przemyśle, w handlu, w bankach lub w kapitalistycznym rolnictwie. [patrz też: , obieg dokumentów, hydraulika przemysłowa, Układanie kostki brukowej Warszawa ]

Zasada ta realizowana jest w

Tuesday, July 12th, 2016

Zasada ta realizowana jest w kapitalizmie wolnokonkuren- cyjnym w wyniku konkurencji między kapitalistami .z róż- nych gałęzi produkcji w ramach dążenia do celu produkcji ka- pitalistycznej: osiągania najwyższego zysku. Wolna konkurencja prowadziła w żywiołowy sposób do wyrównywania stóp zysku we wszystkich gałęziach. Całko- wite wyrównanie stóp zysku miałoby miejsce przy pełnej swobodzie przenoszenia kapitału z jednej gałęzi do wszystkich pozostałych. Jest to oczywiście niemożliwe. Dlatego tendencja, ta realizuje się nie tyle przez przenoszenie kapitału już funk- cjonującego; ile przez nowe inwestycje. Przy założeniu idealnych warunków wolnej konkurencji, pełnej możliwości przepływu kapitału i siły roboczej, stopy zysku we wszystkich gałęziach .produkcji wyrównują się. Właściciele kapitałów we wszystkich gałęziach otrzymują zysk przeciętny, tj. zysk osiągany .przez określony kapitał niezależ- nie od stopy wartości dodatkowej, szybkości obrotu kapitału i składu organicznego w danej gałęzi. Wraz z zyskiem prze- ciętnym pojawia się cena produkcji równa kosztom produkcji i zyskowi przeciętnemu. Zysk i stopa zysku Cena produkcji kształtuje się zatem na poziomie wyższym lub niższym od wartości rynkowej towaru. Oznacza to, że po- szczególni kapitaliści zawłaszczają zazwyczaj masę wartości dodatkowej mniejszą lub większą od tej, która jest wytwarza- na . w, ich przedsiębiorstwach w ten sposób w kapitalizmie wolnokonkurencyjnym dzięki redystrybucji wytworzonej ogólnej masy wartości ‘dodatkowej realizowana jest zasada: od równych kapitałów równe zyski: Tendencja do wyrównywania się stóp zysku jest tendencją właściwą kapitalizmowi wolnokonkurencyjnemu. W wyniku działania tego prawa stopy zysku wszystkich funkcjonują- cych kapitałów dążą do wyrównywania się. Uproszczone dzia- łanie tego prawa można sformułować następująco: jeśli bę- dziemy abstrahować od szybkości ‘obrotu kapitałów i od ich składów organicznych, to po zsumowaniu wartości dodatko- wej wytworzonej we wszystkich gałęziach produkcji i podzie- leniu jej przez sumę kapitałów funkcjonujących we wszyst- kich gałęziach produkcji uzyskamy’ przeciętną stopę zysku z = ma 100. cg+vg gdzie: z – przeciętna stopa zysku; mg – suma wartości do- datkowej. wszystkich gałęzi produkcji; Cg -; suma kapitału stałego wszystkich gałęzi produkcji; vg – suma płac roboczych wszystkich gałęzi produkcji. [podobne: , szafki ubraniowe, hydraulika przemysłowa, przydomowe oczyszczalnie ścieków ]