Posts Tagged ‘hurtownia elektryczna’

Analiza gazowa.

Wednesday, July 25th, 2018

Jeżeli proces wyrażony powyższym równaniem, a stanowiący w zasadzie odwrócenie fotosyntezy, przebiega rzeczywiście w taki sposób w roślinie, towarzyszyć mu powinno pobieranie tlenu, a wydzielanie dwutlenku węgla w stosunku 1 : 1, a więc tzw. ił oraz oddechowy C02/02 powinien się równać jedności. Za pomocą analizy gazowej można rzeczywiście wykazać, że rośliny zielone wydzielają w ciemności C02, a pobierają 02 . Wydzielanie tlenu łatwo jest jakościowo wykazać. Do doświadczeń nadają się najlepiej kiełkujące nasiona, niezdolne jeszcze do fotosyntezy. Dwutlenek węgla, który wydzielają podczas oddychania, wytrąca się w postaci węglanu baru. Do dokładniejszego, ilościowego pomiaru oddychania stosuje się wiele skomplikowanych metod, pozwalających na zmierzenie, za pomocą analizy gazowej lub innymi sposobami, zmian stężenia CO: i O: w powietrzu, które przepływało nad oddychającymi roślinami. Badania nad oddychaniem roślin zielonych należy oczywiście przeprowadzać w ciemności, aby uniemożliwić przebiegającą w odwrotnym kierunku fotosyntezę. W pełni rozwinięte organy roślin wyższych mają iloraz oddechowy bardzo zbliżony do 1′, pozwala to wnioskować (podobnie jak przy ilorazie asymilacji), że pobierany tlen służy do utleniania węglowodanów, a w szczególności cukru. Substancje uboższe w tlen, jak tłuszcze czy białko, wymagają do zupełnego utlenienia na CO, i H20 oczywiście więcej tlenu, związki zaś chemiczne bogatsze w tlen, np. kwasy organiczne, mniej. Odchylenia ilorazu oddechowego od wartości 1 nie wykluczają jednak możliwości, że w razie innego niż cukier substratu następuje najpierw jego przerobienie na węglowodany, które dopiero zostają utlenione. Także wówczas, gdy oprócz lub zamiast dwutlenku węgla pojawiają się inne produkty końcowe oddychania, iloraz oddechowy odchyla się od wartości 1. Trudniej jest natomiast wykazać, że podczas oddychania wywiązuje się energia, ponieważ transpiracja zużywa większość energii oddechowej, zamienionej w ciepło. [przypisy: , hotele w Gdańsku, bramy garażowe, hurtownia elektryczna ]

Rodzaje kapitału.

Wednesday, July 18th, 2018

We współczesnym kapitalizmie, w wyniku powstania kapitału finansowego i oligarchii finansowej oraz oddzielenia się własności kapitału od zarządzania nim, kapitał będący własnością określonych kapitalistów może równocześnie funkcjonować w różnych dziedzinach działalności gospodarczej. Ponadto istotną rolę spełnia również kapitał państwowy. W podziale wytworzonej w społeczeństwie burżuazyjnym masy wartości dodatkowej uczestniczy cała burżuazja. W okresie kapitalizmu wolnokonkurencyjnego kapitaliści przemysłowi osiągali zysk przemysłowy, a kapitaliści handlowi- zysk handlowy; zyskiem bankierów i właścicieli kapitału pożyczkowego był procent, a właścicieli ziemskich – renta gruntowa. W kapitalizmie monopolistycznym zysk we wszystkich formach mogą otrzymywać właściciele kapitału finansowego, przy czym otrzymują oni tzw. zysk monopolowy. 1. Koszty i cena produkcji. Produkcja towarów wymaga nakładów kapitału i pracy. Własne koszty produkcji. Z punktu widzenia gospodarki narodowej są to społeczne koszty produkcji, a z punktu widzenia przedsiębiorstwa – koszty własne produkcji. Koszty produkcji to wartość nakładów poniesionych na wytworzenie określonego produktu. Rozróżnia się społeczne koszty produkcji i własne koszty produkcji. Społeczne koszty produkcji to nakłady pracy społecznie niezbędnej do wytworzenia określonego towaru; obejmują one zarówno nakłady pracy uprzedmiotowionej (kapitał stały c), jak i nakłady pracy żywej-(nowo wytworzona wartość v+m). Społeczne koszty produkcji Ksp = c-ł-u-l-m. Ponieważ i wartość towaru T = c+v+m, zatem K.p = T. Koszty produkcji kapitalisty obejmują nakłady pracy uprzedmiotowionej (kapitału stałego c) i część nakładu pracy żywej (wartość kapitału zmiennego równa płacom – v). Z powyższego wynika, że koszty produkcji kapitalisty są niższe zarówno od społecznych kosztów produkcji, jak i od wartości towaru. Jeśli koszty produkcji kapitalisty oznaczymy Kw, to Kw = = c+v. Stąd zatem wynika, że Ksp > Kw < T. [podobne: , hurtownia elektryczna, blachy trapezowe, Automatyka przemysłowa ]