Posts Tagged ‘hotele w Gdańsku’

Jezeli proces wyrazony powyzszym równaniem,

Tuesday, July 12th, 2016

Jeżeli proces wyrażony powyższym równaniem, a stanowiący w zasadzie odwrócenie fotosyntezy, przebiega rzeczywiście w taki sposób w roślinie, towarzyszyć mu powinno pobieranie tlenu, a wydzielanie dwutlenku węgla w stosunku I : 1, a więc tzw. i ł oraz od d echowy C02/02 powinien się równać jedności. Za pomocą analizy gazowej można rzeczywiście wykazać, że rośliny zielone wydzielają w ciemności C02, a pobierają 02 . Wydzielanie tlenu łatwo jest jakościowo wykazać dzięki metodzie przedstawionej na ryc. 269. Do doświadczeń nadają się najlepiej kiełkujące nasiona, niezdolne jeszcze do fotosyntezy. Dwutlenek Węgła, który wydzielają podczas oddychania, wytrąca się w postaci węglanu baru. Do dokładniejszego, ilościowego pomiaru oddychania stosuje się wiele skomplikowanych metod, pozwalających na zmierzenie, za pomocą analizy gazowej lub innymi sposobami, zmian stężenia CO: i O: w powietrzu, które przepływało nad oddychającymi roślinami. Badania nad oddychaniem roślin zielonych należy oczywiście przeprowadza± w ciemności, aby uniemożliwić przebiegającą w odwrotnym kierunku fotosyntezę. W pełni rozwinięte organy roślin wyższych mają iloraz oddechowy bardzo zbliżony do 1′, pozwala to wnioskować (podobnie jak przy ilorazie asymilacji), że pobierany tlen służy do utleniania węglowodanów, a w szczególności cukru. Substancje uboższe w tlen, jak tłuszcze czy białko, wymagają do zupełnego utlenienia na CO, i H20 oczywiście więcej tlenu, związki zaś chemiczne bogatsze w tlen, np. kwasy organiczne, mniej. Odchylenia ilorazu oddechowego cd wartości 1 nie wykluczają jednak możliwości, że w razie innego niż cukier substratu następuje najpierw jego przerobienie na węglowodany, które dopiero zostają utlenione, Także wówczas, gdy oprócz lub zamiast dwutlenku węgla pojawiają się inne produkty końcowe oddychania, Iloraz oddechowy odchyla się od wartości 1. Trudniej jest natomiast wykazać, Że podczas oddychania wy w i ą z uje s i ę e n er g i a, ponieważ transpiracja zużywa większość energii oddechowej, zamienionej w ciepło. [przypisy: , hotele w Gdańsku, bramy garażowe, hurtownia elektryczna ]

Ten ,,aktywny” k was oc

Tuesday, July 12th, 2016

Ten „aktywny” k was oc łowy zawierający dwa atomy węgla zostaje następnie dołączony do akceptora mającego w cząsteczce 4 atomy węgla (kwas szczawiowooctowy) i w ten sposób powstaje k was c y tryn owy. Podczas dalszych przemian, przez czterokrotną dehydrogenację i spąlanie odłączonego wodoru na wode, kwas octowy zostaje rozłożony na dwie cząsteczki C02, przy czym akceptor ulega regeneracji. Przedstawiony schemat (ryc. 273) ilustruje bardziej szczegółowo procesy chemiczne, składające się na cykl Krebsa, Ze schematu wynitka, że w cyklu tym powstaje szereg kwasów organicznych, takich jak kwas bursztynowy czy jabłkowy, co wyjaśnia tak częste występowanie ich w roślinach. O tworzeniu się tych kwasów podczas rozkładu białka będzie mowa na s. 318. Wiele roślin gruboszowatych, np. z rodziny Crassulaceae, regularnie w nocy gromadzi kwasy organiczne, a szczególnie kwas jabłkowy, Kwasy te zanikają w ciągu dnia. Przerwa w asymilacji a w związku z tym gromadzenie się go w tkankach tych roślin, wywołuje przypuszczalnie periodyczne zahamowanie nor— malnego rozkładu węglowodanów. Wskutek tego w nocy, dzięki procesom karbo— ksylacji (s. 287), może dojść do gromadzenia się w forrnie kwasów uprzednio przerobionych produktów pośrednich reakcji; podczas dnia zahamowanie zostaje zniesione, a kwasy mogą wejść ponownie w przemianę materii (s. 318). We wszystkich opisanych przypadkach istota oddychania polega na tum, że podczas różnorodnych reakcji, przy współudziale enzymów, z cukru odpowiednio przekształconego jest odłączany wodór i spalany na wodę za pomocą tlenu atmosferycznego, węgiel natomiast wraca do atmosfery jako dwutlenek węgla. Wiaściwy proces, podczas którego uwalnia się energia — spalanie wodoru, może być w różnorodny sposób przeprowadzany przez oddychający organizm dzięki istnieniu wielu łańcuchów reakcji enzymatycznych. Szczegóły sposobu przekazywania energii oddechowej na potrzeby innych procesÓw Życiowych są mało znane. Jest jednak bardzo prawdopodobne, Że gromadzenie i przekształcanie energii podczas fermentacji alkoholowej za pomocą wysokoenergetycznych wiązań fosforanowych o typie kwasu trójadenozynofosforowego spełnia podobne funkcje w końcowych fazach oddychania, Przypuszczamy, że zupełny rozkład cząsteczki cukru prowadzi do powstania 20—30 takich wiązań fosforanowych, a około połowy wywiązującej się energii zostaje przejściowo zmagazynowane w ATP. [hasła pokrewne: , hotele w Gdańsku, osuszacze powietrza, Suknie ślubne ]