Posts Tagged ‘hale przemysłowe’

Nieruchome spermacjum przenoszone jest przez

Friday, February 23rd, 2018

Nieruchome spermacjum przenoszone jest przez ruch wody do trichogyne, przyczepia się do niego, a następnie przez powstający maay otwór wlewa całą swą zawartość do karpogonu. Gdy jadro plemnikowe zespoli się z jajowym, dolna część karpogonu z pow— stałym jądrem odcina się od trichogyne galaretowatym korkiem. Z części odciętej nie rozwija się trwały jakiś twór, lecz z jego powierzchni bocznych wyrastają rozgałęziające Się nici sp orogeniczne (ryc. 427 D Sg). Nici w swoich pęcznie— jąeych komórkach szczytowych wytwarzają po jednej kulistej sporze z jadrem i chromatoforem tzw. karposporą. Karpospory wydostają się na zewnątrz ze szczytowych komórek jako kuliste, nagie, bezwiciowe twory. Błony tych komórek pozostają w postaci powłok (ryc. 427 E k, , k2). Karpospory są bezpłciowymi sporami; kiełkują one początkowo jako nitkowały prazarodek, z którego dopiero rozwijają się osobniki Batrachospermum z organami płciowymi. Małe prawdopodobieństwo zapłodnienia z powodu nieruchomych plemników jest wyrównywane Obfitym wytwarzaniem spor po jednym tylko zapłodnieniu. Występuje wiec tutaj przemiana pokoleń pomiędzy gametofitem (roślina Batrachospermum) a ka r po sporofî łem (sporogeniczne nici), wytwarzającym bezpłciowe spory. Karposporofit nie jest jednak samodzielną rośliną, lecz jako nitkowaty twór, zbudowany z nielicznych komórek, wyrasta na gametoficie i na nim pasożytuje. Tych stosunków nie można bezpośrednio homologizować z przemianą pokoleń zielenic i brunatnic, gdyż p od zi ał re d u kcyjny odbywa się w zupełnie innym okresie niż u tamtych. Zachodzi on bowiem nie przy wykształcaniu bezpłciowych karpospor, lecz już przy pierws zym podziale za płod ni onego j ą dra j aj owe go. Karposporofit jest przeto haploidalny tak jak gametofit, a faza diploidalna jest ograniczona tylko do zygoty (ryc. 432 na lewo): nawiązania w podobnym kierunku można spotkać wśród zielenic u Coteochaete. Tak samo jak Batrachospermum zachowuje się glon morski Nemalion i większość rodzajów z rzędu Nemałionales. V tego wiec typu oba pokolenia tworzą wspólne ciał o wegetatywn e. [patrz też: , hale przemysłowe, catering dietetyczny, obieg dokumentów ]