Posts Tagged ‘gadżety firmowe’

Okazalo sie, ze oddychanie beztlenowe,

Monday, February 26th, 2018

Okazało się, że oddychanie beztlenowe, polegające na niezupełnym utlenieniu substratu, a występujące przede wszystkim u roślin niższych cudzożywnych, ma niezwykłe znaczenie dla zrozumienia chemizmu oddychania właściwego (tlenowego), ponieważ jest ono etapem wstępnym tego bardziej skomplikowanego typu oddychania. Podczas oddychania właściwego rozkład cukru odbywa się w ciągu szeregu reakcji bez współudziału tlenu. świadczy o tym już uprzednio wspomniany fakt, że rośliny wyższe w pewnych okolicznościach — mimo braku tlenu — wydzielają dalej dwutlenek węgla, są więc zdolne do przeprowadzania pewnego rodzaju fermentacji. Znajomość chernizmu oddychania właściwego opiera się w dużym stopniu na badaniach procesów fermentacyjnych roślin niższych cudzożywnych. Dlatego też fermentacje należy omówić przed oddychaniem tlenowym roślin wyższych. a. Fermentacja alkohólowa (17). Fermentację roztworów zawierających cukier przeprowadzają, jak wiadomo, drobne, mikroskopowe organizmy heterotroficzne, przede wszystkim zaś gr z y b y z grupy drożd Ż y. Cukier pobrany przez nie z otoczenia zostaje przerobiony na dwu— tlenek węgla i alkohol etylowy według równania sumarycznego: 1 mol C6H1206 2 mole C02 + 2 mole • CH20H + 21 kcal. Z równania tego wynika, Że tlen atmosferyczny nie bierze w ogóle udziału w. procesie fermentacji; drożdże mogą więc w pewnych okresach prowadzić beztlenowy tryb życia. Obecność tlenu nie wywiera wpływu na prze— bieg fermentacji. Silne przewietrzanie pożywek z drożdżami prowadzi do przestawienia się ich na oddychanie tlenowe, które przypuszczalnie jest niezbędne przede wszystkim do wzrostu, zarodnikowania oraz kieł— kowania zarodników. Zagadnieniem tym nie będziemy się jednak zajmować. Drożdże są więc b e zł1 en owcami względnymi, a nie bezwzględnyani. Równanie fermentacyjne świadczy rÓwnieŻ o tym, że wydajność energetyczna procesu rozkładu cukru na dwutlenek węgla i alkohol etylowy jest mała w porównaniu z ilością energii zmagazynowanej w cukrze. Dlatego też alkohol wydzielany jako produkt fermentacji jest substancją bogatą w energię, na co wskazuje ciepło jego spalania. [przypisy: , gadżety firmowe, sprzątanie poznań, drukarnia cyfrowa ]