Posts Tagged ‘elewacje drewniane’

Stanowisko fi lo g e

Tuesday, July 12th, 2016

Stanowisko fi lo g e n e t y c z n e krasnorostów jest jeszcze niejasne. Przodków tej silnie rozwinietej klasy glonów poszukîwa no często wśród zielenic. Na pierwszy rzut oka prawdopodobne pochodzenie od Coleochaete (s. 479) jest zwykle negowane, gdyż pierwotnie w przeciwieństwie do karpogonu trichogyne krasnorostów prawdopodobnie było samodzielną komórką Poza tym u prymitywnych krasnorostów chromatofor jest gwiaździsty, u zielenic kubkoWaty. Z biochemicznych powodów (czerwone i niebieskie barwiki chromatoforów, brak chlorofilu b) można sądzić O pokrewieństwie z Cyanophyceae, i to poprzez prymitywne Protoflorideae, u których oprócz skomplikowanie zbudowanych form — istnieją jednokomórkowce i pozornie rozgałęzione nici. Ponieważ jednak Cvanophvceae nie mają ani jądra komórkowego, ani chromatoforów, należy je rozdzielnopłciowość. Diploidalny twór nie przekształca się w komórkę przetrwalnikową, lecz żyje dalej jako nagi protoplast, poruszający się ameboidalnie. Może się on łączyć z równymi sobie w większe, wielojądrowe pla z m odi a (ryc. 4). Jądra ich rozmnażają się jeszcze wielokrotnie przez podziały mitotyczne. W plazmodiach nigdy nie występują błony poprzeczne, gdyż plazmodia stanowią jednolite masy protoplazmatyczne. Można hodować je na pożywce agarowej. Mogą one wchłaniać bakterie, grzybnię i inny pokarm stały, jak kawałki agaru, a nawet haploidalne myksameby. Pokarm ten trawią wakuolach lub też w inny sposób. Mogą one również rozkładać podłoże na zewnątrz plazmy przez wydzielanie enzymów trawiennych i pobierać substancje odżywcze W postaci roz— puszczonej. Saprofityczne gatunki dają się hodować w zupełnie czystych kulturach, pasoŻytnicze zaś są zdolne do Życia przez dłuższy okres tylko po dodaniu żywego pokarmu. Jako materiał zapasowy nie wytwarzają one skrobi, lecz glikogen. Zyją najchętniej w lasach na opadłych liściach i w próchniejącym drewnie; dzięki zmianom kształtu i rozgałęzianiu się pełzną powoli w różnych kierunkach. Ich części przednie (ryc. 434) składają się z gęstszej plazmy, ku tyłowi zaś są one podzielone na sieć plazmatycznych sznurów. Do korzystnych ze względuna odżywianie się miejsc dostają sie one głównie dzięki ruchom chemo-, hydro- i ujemnie fototaktycznym. Plazmodia pewnych gatunków osiągają ponad 30 cm średnicy, (np. Fuligo varians = Aethalium septicum, którego żółte plazmodia występują często na korze garbarskiej, ale również znaleźć je można w lasach). [podobne: , Usługi brukarskie Warszawa, felgi stalowe, elewacje drewniane ]

Masa wartosci dodatkowej zawlaszczana przez

Tuesday, July 12th, 2016

Masa wartości dodatkowej zawłaszczana przez kapitalistę jest zależna od liczby robotników zatrudnionych w produkcji. Stopień wy- zysku robotnika znajduje wyraz w stopie wartości dodatko- wej. Stopą wartości dodatkowej nazywamy stosunek wartości dodatkowej m do’ kapitału zmiennego v (wartości zakupionej siły roboczej) wyrażony w procentach: m = m.100. Wartość siły roboczej, a więc suma, którą wydatkował na nią kapitalista, zostaje odtworzona w niezbędnym czasie pracy. Wartość dodatkową natomiast wytwarza robotnik w dodat- kowym czasie pracy. Stosunek wyraża zatem także sto- sunek pracy dodatkowej do pracy niezbędnej: m praca dodatkowa v praca niezbędna Wartość dodatkowa może być powiększana w dwojaki spo- sób. Pierwszy to przedłużenie dnia roboczego. Jeżeli dzień ro- boczy zostanie przedłużony np. z 8 do 10 godzin, to czas do- datkowy zwiększy się o 2 godziny, zwiększy się tym samym i wartość dodatkowej Wartość dodatkowa uzyskana dzięki przedłużeniu dnia roboczego nazywa się wartością dodatkową bezwzględną) Takl sam rezultat otrzyma kapitalista przez zwiększenie intensywności pracy. Prowadzi ono do wytworzenia większej wartości w jednostce czasu, a wartość siły roboczej pozostaje bez zmiany .W początkach rozwoju kapitalizmu kapitaliści starali się przedłużać czas pracy robotników, lecz klasa ro- botnicza w miarę wzrostu swojej siły zaczęła walczyć o skró- cenie dnia roboczego i państwo zmuszone zostało do ustawo- wego ograniczania długości dnia pracy. Zamiast przedłużać czas pracy, kapitaliści starają się zwiększać, jej intensywność i w ten sposób osiągnąć ten sam cel – zwiększenie wartości dODatkowej bezwzględnej. . Drugi sposób zwiększania stopnia wyzysku robotników na- jemnych polega na zwiększaniu wartości dodatkowej w wy- niku skrócenia niezbędnego czasu pra.:0 Niezbędny czas pra- Cy zmniejsza się w miarę obniżania. się wartości siły roboczej, którą jak wiemy – określa ilość pracy niezbędnej do wy- tworzenia środków utrzymania robotnika. [podobne: , podesty ruchome, tanie odbitki, elewacje drewniane ]