Posts Tagged ‘drzwi wewnętrzne Kraków’

W miare rozwoju techniki wzrasta

Sunday, February 18th, 2018

W miarę rozwoju techniki wzrasta rola kapitału trwałego, którego ‘obrót jest względnie wolny. Racjonalizacja działalnoś- ci gospodarczej prowadzi jednak do skrócenia czasu produkcji i czasu cyrkulacji. Najistotniejszy wpływ na przyspieszenie czasu obrotu mają takie czynniki, jak wzrost siły produkcyj- nej pracy, postęp techniczny skracający czas produkcji, roz- wój komunikacji, rozwój informacji. Przedsiębiorstwa kapitalistyczne nie podejmują zazwyczaj inwestycji w tych dziedzinach, w których obrót kapitału jest zbyt długi (np. wielkich prac irygacyjnych). Na wysokość stopy zysku obliczanej w skali rocznej istotny wpływ ma roczna stopa wartości. dodatkowej. O wysokości rocznej stopy wartości. dodatkowej – przy danej stopie war- tości dodatkowej – decyduje wyłącznie szybkość obrotu kapi- tału zmiennego. Załóżmy, że istnieją dwa identyczne co do wielkości kapitały zmienne o identycznej stopie wartości do- datkowej. Kapitał I dokonuje w okresie roku trzech obrotów, a kapitał II sześciu obrotów. W tym przypadku kapitał II wy- tworzy w ciągu roku dwukrotnie większą masę wartości do- datkowej. Wobec tego roczna stopa wartości dodatkowej ka- pitału będzie dwukrotnie wyższa. J ak podkreślano, wytworzona wartość dodatkowa występu- je na rynku w formie zysku, a stopa wartości dodatkowej w formie stopy zysku. Podział wytworzonej masy wartości do- datkowej (masy zysku) między przedsiębiorców kapitalistycz- nych dokonuje się przez konkurencję na rynku. Oczywiście warunki tej konkurencji zmieniają się wraz z rozwojem kapi- talizmu: miejsce wolnej konkurencji, która występowała w stadium przedmónopolistycznym, zajmuje konkurencja mono- polistyczna. Współcześnie istotny wpływ na warunki konku- rencji ma też gospodarcza działalność państwa. Konkurencja działa równocześnie wewnątrz określonej gałęzi produkcji i w ramach całej gospodarki. Konkurują między sobą zarówno przedsiębiorcy wytwarzający określony produkt w jednej gałęzi, jak i przedsiębiorcy działający w handlu, w bankowości itd. [podobne: , szyny prądowe, drzwi wewnętrzne Kraków, projektowanie wnętrz Kraków ]

Punkty Do, Dl> Dl na

Thursday, February 15th, 2018

Punkty Do, Dl> Dl na krzywej DD, tzn. na krzywej popytu, oznaczają cenę monopolową, odcinki na osi odciętych DE, OEII OEI popyt i podaż, odcinki OA, OAl> OAI na osi rzędnych jednostkowe przeciętne koszty produkcji, a odcinki AB, AIBh A1Bl_ jednostkowy zysk. Póla ABDoF, A1B1D1F1 oraz AIBID1Fl (jak i wszystkie inne możliwe) oznaczają masę zysku przy danej ilości podaży i popytu oraz przy danej cenie mo- nopolowej. Jeśli pole ABDoF> A1B1D1Fl > A1B1D1Fl i od każdego innego możliwego pola, to monopol uzyskuje maksy- malną masę zysku i maksymalną stopę zysku przy cenie mo- nopolowej Do. . Oczywiście przy cenie Do i przy podaży i popycie OE moc produkcyjna monopolu jest niewykorzystana i może on zwiększyć podaż do OE1, co jednak wymaga wyznaczenia ce- ny (na krzywej” DD) punkcie Dl po to, aby w wyniku od- działywania cenowej elastyczności popytu dostosować popyt do podaży. Zwiększenie podaży obniży jednostkowy prze- ciętn-y koszt produkcji (w wyniku obniżenia kosztu stałego i zmiennego na jednostkę produkcji). Szybciej jednak niż spa- dek jednostkowego kosztu przeciętnego produkcji nastąpi spadek jednostkowego zysku. W wyniku tego masa zysku zmaleje. Przy wyznaczeniu ceny monopolowej w punkcie Dl podaż (w wyniku oddziaływania cenowej elastyczności popytu) mu- si zostać ograniczona do odcinka – OEI. Wówczas wzrośnie wprawdzie zysk jednostkowy (a również jednostkowy koszt przeciętny), ale mimo to masa zysku zmaleje na skutek ko- nieczności ograniczepia podaży. Jak wynika z powyższego, monopol, aby zrealizować swój cel- maksymalną masę zy- sku i maksymalną stopę zysku – nie może postępować w sposób dowolny, a równocześnie osiąganie zysku monopolo- wego jest ograniczone przez określone warunki, które mono- pol musi uwzględniać w swoich decyzjach. Zatem na kształ- tówanic ceny monopolowej wpływają określone kategorie wynikające z działania prawa wartości. [podobne: , hydraulika przemysłowa, drzwi wewnętrzne Kraków, konstrukcje stalowe ]