Posts Tagged ‘druk kalendarzy’

Nowa wartosc wytwarza, jak juz

Wednesday, February 21st, 2018

Nową wartość wytwarza, jak już wiemy, tylko człowiek dzięki swej pracy. Robotnik może .jednak tworzyć nową wartość tylko wtedy, gdy ma do swej dyspozycji materialne środki produkcji w postaci maszyn isurowców. W procesie produkcji kapitalistycznej czynniki te stają się kapitałem służącym do pomnażania wartości. Ani maszyny i surowce, ani siła robocza nie są same przez się ka- pitałem,’ tak jak człowiek nie jest’ sam przez się robotnikiem ‘najemnym lub kapitalistą. Srodki produkcji stają się kapita- łem wtedy, kiedy stanowią prywatną własność kapitalisty i służą mu do osiągania zysku, a więc są narzędziem wyzysku robotników najemnych. Siła robocza staje się kapitałem, gdy zakupiona przez kapitalistę zużyta zostaje w procesie produk- cji w celu wytworzenia wartości dodatkowej. Te dwie różne części kapitału odgrywają zupełnie inną rolę w jego pomnażaniu. Środki produkcji mają określoną wartość i w miarę ich zużywania w procesie produkcji wartość ich nie ginie, ale jest stopniowo przenoszona na wartość gotowego produktu. Zupełnie inaczej jest z częścią kapitału wydatko- waną na kupno siły roboczej. Wartość siły roboczej nie jest, przenoszona na gotowy produkt. Siła robocza zużywa się w procesie produkcji tworząc nową wartość, większą od swojej wartości. Wartość tej części kapitału wzrasta więc w procesie produkcji. Kapitał zużyty na kupno środków produkcji nazywamy ka- pitałem stałym, a kapitał wydatkowany na kupno siły robo- czej – kapitałem zmiennym. Cały kapitał składa się z dwóch’ części: z kapitału stałego, który oznaczamy symbolem c (od łacińskiego słowa con- stans — stały) i kapitału zmiennego, oznaczonego symbolem (od łacińskiego słowa varius – zmienny). W procesie produkcji kapitał ten powiększa się o wartość dodatkową, którą oznaczamy literą m (od marksowskiego ter- minu Mehrwert). [hasła pokrewne: , krzesła obrotowe, kawa sklep, druk kalendarzy ]