Posts Tagged ‘Drabiny magazynowe’

W wyniku konkurencji w okreslonej

Sunday, February 18th, 2018

W wyniku konkurencji w określonej gałęzi produkcji kształtuje się wartość rynkowa towarów, tj. w sposób żywio- łowy ustala się wielkość czasu pracy abstrakcyjnej, społecznie niezbędnej do wytworzenia określonego towaru. Ponieważ w określonej gałęzi produkcji działa zazwyczaj wiele przedsię- biorstw o różnym składzie organicznym kapitału, ich indywi- dualne ‘czasy pracy są różne. Rynek jednak nie uznaje indy- widualnego czasu pracy, a w ślad za tym i wartości indywidu- alnej; uznaje tylko czas pracy społecznie niezbędny, a w ślad za tym i społeczną wartość rynkową. Wartość rynkowa towarów odpowiada zatem przeciętnej (średniej ważonej) wartości towarów wytwarzanych w danej gałęzi, tj. indywidualnej wartości towarów wytwar~anych w przeciętnych społecznie warunkach, czyli w warunkach wy- twarzania decydującej części towarów. Wartość rynkowa jest więc średnią ważoną wartości indy- widualnej oraz ilości towarów wytwarzanych przez przedsię- biorstwa, które dostarczają na rynek decydującą masę towa- rów i mają przeciętny gałęziowy skład organiczny kapitału. Wartość. Indywidualna wartość towarów produkowanych przez towarów a skład przedsiębiorstwa o najniższym składzie organicznym kapitału organiczny (i najniższej sile produkcyjnej pracy) jest wyższa od wartości kapitału rynkowej, dlatego ich sytuacja w walce konkurencyjnej na rynku jest niekorzystna. Prowadzi to często do ich bankruc- twa. Indywidualna wartość ‘towarów wytwarzanych przez przedsiębiorstwa o najwyższym składzie organicznym kapita- łu i o najwyższej sile produkcyjnej pracy jest natomiast niż- sza od wartości rynkowej. W wyniku tego uzyskują one nad- zwyczajną wartość dodatkową, a w ślad za tym wyższą od przeciętnej stopę zysku. W kapitalizmie wolnokonkurencyj- nym staje się to stymulatorem postępu technicznego. Stymulowanie postępu technicznego przez przedsiębior- stwa mające najwyższy skład organiczny kapitału i najwyższą siłę produkcyjną pracy w danej gałęzi dokonuje się następu- jąco: indywidualny czas pracy tych przedsiębiorstw jest krót- szy od czasu społecznie niezbędnego, a wartość indywidualna wytwarzanych w nich towarów jest niższa od wartości rynko- wej. [patrz też: , kamery monitoring, aplikacje mobilne, Drabiny magazynowe ]