Posts Tagged ‘dmuchańce’

Gruszkowate zoospory Saprotegnia maja d

Tuesday, July 12th, 2016

Gruszkowate zoospory Saprotegnia mają d w i e szczytowo umieszczone wici wciągane przez plazmę po przebyciu stadium pływki. Następnie już kuliste i Oto— czone błoną spory rozwijają się na Odpowiednim podłożu w nową roślinę, wytwa— rzająe Strzępkę przy kiełkowaniu. Przy złym odżywianiu mogą też ponownie wy— 83 — Botanika Phucomucetes 515 j ą drze đ, które zespala się z jądrem jajowym. Następnie zapłodnione komórki jajowe przekształcają sie w grubościenne zygoty. Po okresie spoczynkowym kiełkują one (przy czym następuje podział redukcyjny) początkowo w 4-jądrową, potem wielojądrową grzybnię, która zazwyczaj tworzy wkrótce sporangium. Saprolegnia jest obupłciowa; istnieją jednak też rodzaje rozdzielnopłciowe (np. Achtya). peronosporaceae obejmuje grzyby pas oży tn i c ze, które występują przeważnie w wyższych roślinach lądowych. W ten sposób żyje Plasmopara viticola w przestworach międzykomórkowych tkanek liści i owoców winorośli i zapuszcza do żywych komórek krótkie (ryc. 97; 447 D) haustoria [ssawki]. Tam gdzie grzybnia trafia na szparki, wy- gają wielką ilość zoo sp o r a n g i ó w. Sporangia odrywają się w całości i są przenoszone przez wiatr na liście innych roślin, gdzie W kropelkach wody (deszczu, rosy) uwalniają powstałe z podzielonej treściphthora infestans, w zależności od warunków zewnętrznych (wilgotność powietrza!), sporangium może kiełkować w postaci pływek lub strzępki. Natomiast u prymitywniejszego Puthium (częstego na roślinach wodnych, w ziemi i na siewkach roślin lądowych, u których Pythium de Baruanum wywołuje zgorzel korzeni), zoospory zawsze wydostają Się wprost ze sporangium pozostającego jeszcze na roślinie. C h o r oby roś lin wywołane przez Peronosporacece są bardzo liczne i rozpowszechnione na całej ziemi. Phutophtnora infestans (zaraza ziemniaczana) jest niebezpiecznym pasożytem ziemniaków. Grzyb ten wywołuje gnicie pędów ziernniaków i przerzuca się także na bulwy, które kurczą się, tworząc suche, zgniłe, skórzaste mumie. W mokrych latach może on zniszczył więcej niż 20% zbiorów ziemniaczanych (stanowi to w Niemczech stratę około 300 milionów marek; w 1916 r. straty wyniosły tam nawet ponad 1 miliard marek). [hasła pokrewne: , urządzenia gastronomiczne, dmuchańce, kostka granitowa ]

W rzeczywistosci koszt produkcji w

Tuesday, July 12th, 2016

W rzeczywistości koszt produkcji w przedsiębiorstwie ka- pitalistycznym jest wyższy od kosztu pracy uprzedmiotowio- nej i płacy roboczej. Do kosztów bezpośrednio ponoszonych przez przedsiębiorstwo kapitalistyczne należy doliczyć podat- ki komunalne i państwowe oraz inne .opłaty, procent od wy- pożyczonego kapitału, koszty związane z kupnem lub dzierża- wieniem działki ziemi oraz koszty ubezpieczeń. Koszty pro- dukcji kapitalisty równają się zatem: KWb = c+v+d, gdzie: KWb =: koszty własne produkcji kapitalisty; d – część kosztów produkcji poza kosztami kapitału stałego i zmienne- go. Kapitalista oblicza nie bezpośrednie koszty własne produk- cji, ale koszty kalkulacyjne. Do kosztów kalkulacyjnych do- licza, jeszcze koszty, których w rzeczywistości nie poniósł, a mianowicie procent od wyłożonego przez siebie kapitału (gdyby kapitał ten ulokował w banku, otrzymałby procent) oraz czynsz dzierżawny”, Stąd: K,,! = c + v + d + l, gdzie: Kk! – koszt kalkulacyjny; l – część kosztów doliczana ‘przez kapitalistę, ale nie ponoszona. Elementy kosztów d i l pokrywa kapitalista z wartości do- datkowej. Jeśli zatem: d+l = a, to K’5t = c+v+am; warunkiem uzyskania przez kapitalistę, zysku jest: a < l. Z punktu widzenia kalkulacji kapitalisty istotne są koszty kalkulacyjne,. gdyż one dopiero pozwalają obliczyć kalkula- cyjny zysk czysty. W dalszej analizte kosztów w celu uproszczenia rozumo- wania posługiwać się będziemy kategorią kosztów kapitalisty c+v. Koszty produkcji c + v dzielą się na: a) koszty amortyzacji; b) koszty materiałowe; c) koszty siły roboczej. Koszty. amor- tyzacji to koszty zużycia kapitału trwałego (budynków, ma- szyn, urządzeń, sprzętu, oprzyrządowania). Amortyzacja to suma kapitału niezbędna do odtworzenia elementów kapitału trwałego po ich zużyciu oraz do utrzymania ich technicznej sprawności w czasie ich użytkowania. [hasła pokrewne: , kawa sklep, Układanie kostki brukowej Warszawa, dmuchańce ]