Posts Tagged ‘catering warszawa’

Rozpatrujac problemy renty rózniczkowej l

Tuesday, February 13th, 2018

Rozpatrując problemy renty różniczkowej l i renty róż- niczkowej II należy brać pod uwagę ich wzajemne powiąza- nia. Tak więc renta różniczkowa I, związana w większym stopniu z okresem dominacji ekstensywnej drogi rozwoju rolnictwa kapitalistycznego. historycznie poprzedzała ren- tę różniczkową II. Dopiero na pewnym poziomie rozwoju gospodarki kapitalistycznej ujawniła się tak silna presja de- mograficzna i wzrost popytu na żywność był tak szybki, że konieczne stało się intensyfikowanie produkcji rolniczej.• Ostatecznym kryterium, które decyduje o tym, jaką metodą zwiększać produkcję rolniczą w gospodarce kapitalistycznej, jest zysk. Teoria malejących przyrostów przychodów z ziemi Z problemem renty różniczkowej II wiąże się teoria male- jących przyrostów przychodów z ziemi. Jeszcze w XVIII Historia teorl1) wieku francuski ekonomista Turgot, reprezentant szkoły fi- zjokratów, sformułował pogląd, że dodatkowe nakłady ka- pitału na tę samą działkę ziemi dają coraz mniejsze przyros- ty ‘plonów, a co za tym idzie – dochody osiągane z ziemi względnie maleją. Podobnie D. Ricardo sądził, że podnosze- niu produkcji rolniczej przez zwiększenie nakładów na tę sarną działkę ziemi musi towarzyszyć wzrost kosztów, a więc przy wzroście popytu na żywność konieczny jest wzrost cen na produkty rolne. Malejące przyrosty przychodów z ziemi Nie da się zaprzeczyć, że powolny wzrost produkcji rol- nej w XVIII i XIX wieku, wynikający z niskiego poziomu i powolnego tempa rozwoju nauki i techniki rolniczej, mógł dać ekonomistom. tego okresu podstawę do sformułowania teorii malejącego przyrostu przychodu z ziemi. Teoria ta mimo. obiektywnych podstaw (w ówczesnych warunkach) była jednak równocześnie subiektywnie bardzo przydatna w walce o podniesienie cen produktów rolnych. Również Marks przyznaje, że. w pewnych warunkach mo- że wystąpić konieczność wyłożenia większego kapitału w celu osiągnięcia wzrostu produkcji rolniczej. [patrz też: , felgi stalowe, catering warszawa, prawo jazdy kat a Lublin ]