Posts Tagged ‘budowa stoisk targowych’

Dzieki zyskowi przecietnemu dokonuje sie

Sunday, February 18th, 2018

Dzięki zyskowi przeciętnemu dokonuje się zatem redystry- bucja wartości dodatkowej między kapitały z .różnych gałęzi produkcji. Cena produkcji jest formą przejawiania się wartoś- ci w wolnokonkurencyjne] gospodarce kapitalistycznej’: jest ona niższa lub wyższa od wartóści rynkowej; w wyjątkowym przypadku, gdy suma- zysku przeciętnego równa się sumie wartości dodatkowe] wytworzonej w danej gałęzi, cena pro- dukcji równa się wartości rynkowej. Proces powstawania zysku przeciętnego, ceny produkcji oraz redystrybucji wytworzonej we wszystkich gałęziach war., tości dodatkowej ilustruje tablica 3 (przy następujących zało- żeniach: stopa wartości dodatkowej i szybkość obrotu kapi- tału we wszystkich gałęziach są identyczne, a funkcjonujące kapitały równe są kosztom; różny jest tylko skład organiczny kapitału w poszczególnych gałęziach). Z faktu, że ceny produkcji w kapitalizmie wolnokonkuren- cyjnym były niższe Iub wyższe od wartości rynkowej towa- rów, ekonomiści burżuazyjni wyciągnęli wniosek o istnie- niu sprzeczności między marksowską teorią wartości a teorią konkurencji. W rzeczywistości sprzeczności takiej nie ma, gdyż: 1) cena produkcji jest formą przejawiania się wartości rynkowej; 2) suma wartości rynkowych równa się sumie cen produkcji, a suma gałęziowych wartości dodatkowych sumie zysków przeciętnych; 3) zmniejszanie się czasu społecznie nie- zbędnego do wytwarzania towarów pociąga za sobą zmniej- szanie się ich wartości rynkowych i obniżanie ich cen produk- cji. Jak wynika z analizy działania prawa wartości, towary Cena rynkowa są sprzedawane na rynku po cenie rynkowej, wynikającej z działania podaży i popytu. Rynkowa cena towarów oscylu- je wokół ceny produkcji będącej przekształconą formą war- tości rynkowej. Analiza zysku przeciętnego i ceny produkcji daje teoretycz- ne podstawy do określenia metod walki klasowej i solidar- ności, klasowej ruchu robotniczego. W wyniku redystrybucji wytwarzanej wartości dodatkowej konkretny robotnik wyzys- kiwany jest nie tylko przez tego kapitalistę, który go zatrud- nia, lecz i przez innych. W kapitalizmie istnieje system klaso- wego wyzysku: cała klasa kapitalistów wyzyskuje ogół prole- tariatu. [więcej w: , stoiska targowe, meble na zamówienie, budowa stoisk targowych ]