Posts Tagged ‘blaty granitowe’

Róz- nice w urodzajnosci gleb

Wednesday, February 14th, 2018

Róż- nice w urodzajności gleb i odległości są jedynie warunkami, przy istnieniu których wkład pracy robotników daje różne efekty . Źródłem wszelkiej renty gruntowej jest dodatkowy czas pracy najemnych robotników rolnych. Źródłem zaś renty różniczkowej I jest fakt, że wydajność pracy, a ściśle – siła produkcyjna pracy – wyższa jest na działkach ziemi żyź- niejszej czy położonych bliżej rynku. Renta gruntową w rolnictwie kapitalistycznym Renta różniczkowa Zwiększenie produkcji rolniczej w skali światowej może siE odbywać dwiema drogami. W krajach o mniejszej gęstości zaludnienia i posiadających zapasy ziemi, która przy pew- nych nakładach może być jeszcze wzięta pod uprawę, mo- żliwe jest zwiększenie produkcji żywności przez rozszerzę- ‘nie obszarów uprawnych. Jest to ekstensywna droga zwię- kszania produkcji rolniczej. Na tej drodze rozwijał się kapi- talistyczny system rolnictwa głównie w Stanach Zjednoczo- nych do początku XX w. W poważnym stopniu stosuje się tę metodę w Australii.. Kanadzie i w wielu krajach Amery- ki Południowej. W krajach o dużej gęstości zaludnienia prawie całość zie- mi nadającej się do rolniczego użytkowania została już za- gospodarowana. W tej sytuacji jedyną drogą prowadzącą do zwiększenia produkcji rolniczej jest zwiększanie nakładów środków produkcji w już zagospodarowanych obszarach. Metoda zwiększania nakładów kapitału w rolnictwie, prowa- dząca do wzrostu ich natężenia na znajdujących się już w uprawie obszarach, Inazwana została’ intensywną drogą roz- woju, lub intensyfikacją rolnictwa. Miarą poziomu inten- sywności rolnictwa jest wysokość nakładów środków pro- dukcji i żywej siły roboczej na jednostkę powierzchni użyt- ków rolnych. Dodatkowe nakłady kapitału na tę samą działkę ziemi w postaci urządzeń odwadniających lub nawadniających, na- wozów sztucznych, wapna; środków ochrony roślin, wyso- kiej jakości nasion roślin uprawnych, maszyn, zwierząt ‘ho- dowlanych, pasz treściwych itp. wzmagają naturalną siłę urodzajności ziemi i w wyniku zwiększają plony roślin oraz wydajność zwierząt, .a jednocześnie podnoszą wydajność pra- cy robotników zatrudnionych w przedsiębiorstwie rolniczym. [hasła pokrewne: , tanie odbitki, tablice informacyjne, blaty granitowe ]