Posts Tagged ‘blachy trapezowe’

We wspólczesnym kapitalizmie, w wyniku

Tuesday, February 20th, 2018

We współczesnym kapitalizmie, w wyniku powstania kapitału finansowego i oligarchii finan- sowel oraz oddzielenia się własności kapitału od zarządzania nim, kapitał będący własnością określonych kapitalistów może równocześnie funkcjonować w różnych dziedzinach działalności gospodarczej. Ponadto istotną rolę spełnia rów- nież kapitał państwowy. W podziale wytworzonej w społeczeństwie burżuazyjnym masy wartości dodatkowej uczestniczy cała burżuazja. W okresie kapitalizmu wolnokonkurencyjnego kapitaliści prze- mysłowi osiągali zysk przemYslowy, a kapitaliści handlowi- zysk handlowy; zyskiem bankierów i właścicieli kapitału po- życzkowego był procent, a właścicieli ziemskich – renta gruntowa. W kapitalizmie monopolistycznym zysk we wszyst- kich formach mogą otrzymywać właściciele kapitału finanso- wego, przy czym otrzymują oni tzw. zysk monopolowy. 1. Koszty i cena produkcji Produkcja towarów wymaga nakładów kapitału i pracy. Własne koszty produkcji Z punktu widzenia gospodarki narodowej są to społeczne ko- szty produkcji, a z punktu widzenia przedsiębiorstwa – kosz- ty własne produkcji. Koszty produkcji to wartość nakładów poniesionych na wy- tworzenie określonego produktu. Rozróżnia się społeczne koszty produkcji i własne koszty produkcji. Społeczne koszty produkcji to nakłady pracy społecznie nie- zbędnej do wytworzenia określonego towaru; obejmują one zarówno nakłady pracy uprzedmiotowionej (kapitał stały c), jak i nakłady pracy żywej-(nowo wytworzona wartość v+m). Społeczne koszty produkcji Ksp = c-ł-u-l-m. Ponieważ i war- tość towaru T = c+v+m, zatem K.p = T. Koszty produkcji kapitalisty obejmują nakłady pracy uprzedmiotowionej (kapitału stałego c) i część nakładu pracy żywej (wartość kapitału zmiennego równa płacom – v). Z po- wyższego wynika, że koszty produkcji kapitalisty są niższe za- równo od społecznych kosztów produkcji, jak i od wartości towaru. Jeśli koszty. produkcji kapitalisty oznaczymy Kw, to Kw = = c+v. Stąd zatem wynika że Ksp > Kw < T. [podobne: , hurtownia elektryczna, blachy trapezowe, Automatyka przemysłowa ]