Posts Tagged ‘biuro wirtualne’

Koszty zmienne przy danym potencjale

Tuesday, July 12th, 2016

Koszty zmienne przy danym potencjale produkcyjnym i niezmiennym w zasadzie poziomie technicznym i technologicznym, co równocześnie oznacza w zasadzie brak wzrostu wydajności pracy, inwestycji oraz po- stępu technicznego i brak doskonalenia organizacji produkcji, kształtują się następująco: 1) początkowo koszty zmienne rosną mniej niż proporcjo- nalnie do wzrostu ilości produkcji; 2) po osiągnięciu pewnej granicy (gdy wydajność pracy przy danej technice nie może się zwiększyć) koszty zmienne rosną proporcjonalnie do wzrostu produkcji; 3) jeśli wreszcie wzrost produkcji będzie trwał nadal, to koszty zmienne będą rosły więcej niż proporcjonalnie do wzrostu produkcji. Koszty całkowite (Kc) to suma kosztów stałych i zmiennych. Dzieląc koszty całkowite przez ilość wytworzonego produktu otrzymuje się jednostkowy (przeciętny) koszt wyrobu (Kj). Koszty stałe, zmienne i całkowite można przedstawić jak na rys. 10. Koszt stały jednostkowy produktu (Ksj) maleje wraz ze wzrostem produkcji; natomiast ‘koszt zmienny jednostki pro- duktu. przy wzroście produkcji najpierw maleje, a po osiąg- nięciu pewnego minimum zaczyna wzrastać więcej niż pro- porcjonalnie do wzrostu produkcji. Koszt jednostkowy (prze- ciętny) całkowity (Kcl) jest sumą kosztu jednostkowego stałe- go i zmiennego. Można to zilustrować tak jak na rys. 11. Krzywą jednostkowego kosztu krańcowego w porównaniu do krzywej jednostkowego kosztu całkowitego ‘przedstawia rys. 12. Punkt przecięcia krzywej jednostkowego kosztu krań- cowego i jednostkowego kosztu całkowitego wyznacza naj- niższy koszt produkcji przy przyjęciu założeń statycznego mo- delu przedsiębiorstwa, Gdy będziemy abstrahować od modelu statycznego i uwzględnimy możliwość inwestycji, postępu technicznego, doskonalenia technologii, organizacji produkcji, wzrostu kwa- lifikacji i wydajności pracy, nastąpi zmniejszenie kosztów własnych produkcji, a krzywe kosztów jednostkowych będą miały inny przebieg. [patrz też: , wywoływanie zdjęć, kolektory słoneczne, biuro wirtualne ]

Kryterium stosowania nowych maszyn i

Tuesday, July 12th, 2016

Kryterium stosowania nowych maszyn i urządzeń z okresu wolnokonkurencyjnego nie wystarcza przy monopolu. Stopa akumulacji, a tym bardziej masa akumulacji monopolu, jest wyżs,za niż przedsiębiorstw nie zmonopolizowanych i wyższa niż przedsiębiorstw w okresie wolnej konkurencji. Wynika to z tego, że monopol osiąga wyższą stopę i wyższą masę war- tośei dodatkowej. Ponadto, będąc przedsiębiorstwem o ogrom- nych rozmiarach, monopol przeznacza na akumulację procen- towo wyższą część wartości dodatkowej, niż mogły przezna- czać dawne, nie zmonopolizowane przedsiębiorstwa. Równocześnie, aby utrzymać monopolistyczną pozycję i zysk. monopolowy, monopole starają się uniemożliwić in- westowanie w zmonopolizowanej przez siebie gałęzi cudzemu kapitałowi, a w określonych warunkach nawet i kapitałowi własnego monopolu. Do zamykania w zmonopolizowanej ga- łęzi dostępu dla inwestycji własnych monopolu dochodzi wte- dy, gdy dodatkowe inwestycje własne mogłyby spowodować obniżenie stopy zysku osiąganej przez monopol. W takim przypadku korzystniejsże są. dla monopolu inwestycje poza gałęzią, którą zmonopolizował, nawet wtedy, gdyby stopa zysku od tak ulokowanych inwestycji była niższa od stopy zysku możliwej do osiągnięcia w gałęzi zmonopolizowanej. Dodatkowe inwestycje doprowadzą do zwiększenia mocy produkcyjnej i wzrostu podaży, jednak pod warunkiem obni- żenia ceny. Załóżmy, że wzrost popytu o 2f1J/o wymaga obni- żenia ceny też o 2f1J/o. Oznacza to, że w wyniku nowych in- westycji, dzięki którym nastąpi wzrost produkcji, podaży i popytu o 2(1/0, stopa zysku zarówno z nowo zainwestowa- nego- kapitału, jak i z kapitału dotychczas zaangażowanego wyniesie 300/0. W wyniku dodatkowych inwestycji zmniejsza się zatem tzw. krańcowa wydajność kapitału II, spada masa i stopa zys- ku. Dlatego monopolista przy podejmowaniu decyzji inwe- stycyjnych musi uwzględniać tzw. krańcową stopę zysku, tj. stopę zysku od ostatniej zainwestowanej jednostki kapitału. W sytuacji monopolu (czy oligopolu) nowe inwestycje i po- stęp ,techniczny, mimo że obniżają koszty produkcji, mogą być sprzeczne z interesami monopolu: Jest tak wtedy, gdy w, wyniku nowych inwestycji i postępu technicznego, pro- wadzących do obniżenia kosztów produkcji i zwiększenia roz- miarów podaży, konieczne byłoby obniżenie ceny monopolo- wej w większym stopniu, niż nastąpiło obniżenie kosztów. [więcej w: , drzwi wejsciowe, regały magazynowe, biuro wirtualne ]