Posts Tagged ‘biuro wirtualne’

Koszty zmienne.

Tuesday, July 17th, 2018

Koszty zmienne przy danym potencjale produkcyjnym i niezmiennym w zasadzie poziomie technicznym i technologicznym, co równocześnie oznacza w zasadzie brak wzrostu wydajności pracy, inwestycji oraz postępu technicznego i brak doskonalenia organizacji produkcji, kształtują się następująco: 1) początkowo koszty zmienne rosną mniej niż proporcjonalnie do wzrostu ilości produkcji; 2) po osiągnięciu pewnej granicy (gdy wydajność pracy przy danej technice nie może się zwiększyć) koszty zmienne rosną proporcjonalnie do wzrostu produkcji; 3) jeśli wreszcie wzrost produkcji będzie trwał nadal, to koszty zmienne będą rosły więcej niż proporcjonalnie do wzrostu produkcji. Koszty całkowite (Kc) to suma kosztów stałych i zmiennych. Dzieląc koszty całkowite przez ilość wytworzonego produktu otrzymuje się jednostkowy (przeciętny) koszt wyrobu (Kj). Koszty stałe, zmienne i całkowite. Koszt stały jednostkowy produktu (Ksj) maleje wraz ze wzrostem produkcji; natomiast koszt zmienny jednostki produktu, przy wzroście produkcji najpierw maleje, a po osiągnięciu pewnego minimum zaczyna wzrastać więcej niż proporcjonalnie do wzrostu produkcji. Koszt jednostkowy (przeciętny) całkowity (Kcl) jest sumą kosztu jednostkowego stałego i zmiennego. Można to zilustrować. Krzywa jednostkowego kosztu krańcowego w porównaniu do krzywej jednostkowego kosztu całkowitego. Punkt przecięcia krzywej jednostkowego kosztu krańcowego i jednostkowego kosztu całkowitego wyznacza najniższy koszt produkcji przy przyjęciu założeń statycznego modelu przedsiębiorstwa, Gdy będziemy abstrahować od modelu statycznego i uwzględnimy możliwość inwestycji, postępu technicznego, doskonalenia technologii, organizacji produkcji, wzrostu kwalifikacji i wydajności pracy, nastąpi zmniejszenie kosztów własnych produkcji, a krzywe kosztów jednostkowych będą miały inny przebieg. [patrz też: , wywoływanie zdjęć, kolektory słoneczne, biuro wirtualne ]

Stopa akumulacji.

Friday, July 13th, 2018

Kryterium stosowania nowych maszyn i urządzeń z okresu wolnokonkurencyjnego nie wystarcza przy monopolu. Stopa akumulacji, a tym bardziej masa akumulacji monopolu, jest wyższa niż przedsiębiorstw nie zmonopolizowanych i wyższa niż przedsiębiorstw w okresie wolnej konkurencji. Wynika to z tego, że monopol osiąga wyższą stopę i wyższą masę wartości dodatkowej. Ponadto, będąc przedsiębiorstwem o ogromnych rozmiarach, monopol przeznacza na akumulację procentowo wyższą część wartości dodatkowej, niż mogły przeznaczać dawne, nie zmonopolizowane przedsiębiorstwa. Równocześnie, aby utrzymać monopolistyczną pozycję i zysk monopolowy, monopole starają się uniemożliwić inwestowanie w zmonopolizowanej przez siebie gałęzi cudzemu kapitałowi, a w określonych warunkach nawet i kapitałowi własnego monopolu. Do zamykania w zmonopolizowanej gałęzi dostępu dla inwestycji własnych monopolu dochodzi wtedy, gdy dodatkowe inwestycje własne mogłyby spowodować obniżenie stopy zysku osiąganej przez monopol. W takim przypadku korzystniejsze są dla monopolu inwestycje poza gałęzią, którą zmonopolizował, nawet wtedy, gdyby stopa zysku od tak ulokowanych inwestycji była niższa od stopy zysku możliwej do osiągnięcia w gałęzi zmonopolizowanej. Dodatkowe inwestycje doprowadzą do zwiększenia mocy produkcyjnej i wzrostu podaży, jednak pod warunkiem obniżenia ceny. Załóżmy, że wzrost popytu o 2f1J/o wymaga obniżenia ceny też o 2f1J/o. Oznacza to, że w wyniku nowych inwestycji, dzięki którym nastąpi wzrost produkcji, podaży i popytu o 2(1/0, stopa zysku zarówno z nowo zainwestowanego kapitału, jak i z kapitału dotychczas zaangażowanego wyniesie 300/0. W wyniku dodatkowych inwestycji zmniejsza się zatem tzw. krańcowa wydajność kapitału II, spada masa i stopa zysku. Dlatego monopolista przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych musi uwzględniać tzw. krańcową stopę zysku, tj. stopę zysku od ostatniej zainwestowanej jednostki kapitału. W sytuacji monopolu (czy oligopolu) nowe inwestycje i postęp techniczny, mimo że obniżają koszty produkcji, mogą być sprzeczne z interesami monopolu. Jest tak wtedy, gdy w wyniku nowych inwestycji i postępu technicznego, prowadzących do obniżenia kosztów produkcji i zwiększenia rozmiarów podaży, konieczne byłoby obniżenie ceny monopolowej w większym stopniu, niż nastąpiło obniżenie kosztów. [więcej w: , drzwi wejsciowe, regały magazynowe, biuro wirtualne ]