Posts Tagged ‘bezpieczeństwo rzeczy’

Dlatego kazde przedsie- biorstwo kapitalistyczne

Monday, February 19th, 2018

Dlatego każde przedsię- biorstwo kapitalistyczne jest zainteresowane w takiej racjo- nalizacji produkcji, która prowadzi do oszczędności c. Oszczędność kapitału stałego osiąga się m.in. przez: pełne wykorzystanie powierzchni produkcyjnej; produkcję wielo- zmianową; maksymalne wykorzystanie maszyn; zmniejszanie zużycia surowców i materiałów pomocniczych na jednostkę produkcji; zastępowanie materiałów, surowców i maszyn droższych tańszymi itd. Należy podkreślić, że poszczególne przedsiębiorstwa kąpita- listyczne mają bardzo poważne osiągnięcia w zakresie racjo- nalizacji zużycia kapitału stałego. Równocześnie jednak, na- wet współcześnie, przy wzrastającej roli sektora państwowo- kapitalistycznego ~ istnieje duże marnotrawstwo kapitału sta- łego w skali społecznej. Podział wartości dodatkowej Przedbiorstwo jest zaintęresowane we wzroście stosunku c : v, gdyż dzięki temu może uzyskać skrócenie indywidualnego czasu pracy. Zapewnia mu to osiągnięcie nadzwyczajnej wartości dodatkowej i zysku ,nadzwyczajnego. Może to prowadzić do wzrostu składu organicznego w określonej gałęzi gospodarki, a w ślad za tym i w całej gospodarce. 3. Wszystkie te czynniki, które zmieniają szybkość obrotu kapitału. Wzrost szybkości obrotu kapitału powoduje bowiem wzrost stopy zysku i na odwrót. Z punktu widzenia cyrkulacji dzielimy kapitał na trwały i .obrotowy. Poszczególne części składowe kapitału jako całości, a szczególnie elementy skła- dowe kapitału trwałego, dokonują obrotu w niejednakowym czasie, Aby więc obliczyć obrót kapitału jako całości, trzeba wyprowadzić średnią obrotów jego części składowych. Przykład obrazujący obrót całego kapitału daje tablica 1. Z tablicy widać, że szybkość obrotu kapitału trwałego może być bardzo mała (1110 w ciągu roku), a jednak obrót kapitału jako całości (1,57 obrotu w ciągu roku) jest znaczny. Dzieje się to dzięki szybkiemu obrotowi kapitału obrotowego. Na przyspieszenie obrotu kapitału jako całości mają wpływ m.in.: wielozmianowość, racjonalna produkcja, racjonalna wielkość l zapasów surowców i materiałów pomocniczych, szybka reali- zacja wytworzonych towarów itp. [patrz też: , indywidualne kalendarze trójdzielne, podesty ruchome, bezpieczeństwo rzeczy ]

Poniewaz jednak w gospodarce kapitalistycznej

Wednesday, February 14th, 2018

Ponieważ jednak w gospodarce kapitalistycznej wszystkie wymienione środki intensyfikacji występują, w postaci ka- pitału, osiągnięte dzięki ich zastosowaniu zwyżki plonów i produkcji zwierzęcej, ujawniają się w formie zwiększonego zysku od włożonego kapitału: Możemy- to zilustrować przy- kładem, który nawiązuje do liczb rozpatrywanych’ przy rencie różniczkowej I (tablica 5). Dochód ogółem za 45 q a 300 zł ‘= 13500 zł. Nakłady ogó- łem 7500 zł, zysk przeciętny ogółem przy stopie aysku rów- nej 200f0 wynosi 1500 zł. Renta różniczkowa I wynosi 3000 zł. Jak stąd wynika, suma dochodu za sprzedane produkty nie tylko odtwarza poniesione nakłady, przynosi zysk prze- ciętny i rentę różniczkową I, ale daje ponadto nadwyżkę w wysokości 1500 zł, która stanowi rentę różniczkową. Tak więc dodaktowy nakład w wysokości 2500 zł/ha, czyli inten- syfikacja produkcji, podniósł plony o 5000, co przy nie zmienionej cenie produktu pozwoliło zrealizować normalny .zysk przeciętny oraz uzyskać nadwyżkę wartości dodatko wej ponad zysk przeciętny. r Ta część wartości dodatkowej, stanowiąca rentę różnicz- kową, jest nadzwyczajną wartością dodatkową, analogicz- ną do tej, która jest osiągana w przodujących technicznie przedsiębiorstwach przemysłowych. Podobteństwo to występuje W pełni zwłaszcza wówczas, gdy właściciel ziemi jest jednocześnie przedsiębiorcą. W miarę postępu techniki i jej upowszechniania się in- tensyfikacja rolnictwa występuje w coraz szerszej skali prowadząc do ogólnego wzrostu produkcji i do zwiększenia podaży produktów rolnych, co się może stać przyczyną spad- ku cen na produkty rolnicze i obniżenia renty różniczkowej II lub nawet jej zaniku. Ponowne jej wystąpienie w najbar- dziej przodujących i mających lepsze ziemie przedsiębior- stwach ujawni się po zastosowaniu jeszcze wyższych niż poprzednio nakładów na jednostkę powierzchni z jednoczes- nym wprowadzeniem najbardziej nowoczesnych i efektyw- nych środków produkcji. [patrz też: , bezpieczeństwo rzeczy, dezynsekcja warszawa, wyposażenie łazienki ]