Posts Tagged ‘bezpieczeństwo rzeczy’

Racjonalizacja produkcji.

Wednesday, June 20th, 2018

Dlatego każde przedsiębiorstwo kapitalistyczne jest zainteresowane w takiej racjonalizacji produkcji, która prowadzi do oszczędności c. Oszczędność kapitału stałego osiąga się m.in. przez: pełne wykorzystanie powierzchni produkcyjnej; produkcję wielozmianową; maksymalne wykorzystanie maszyn; zmniejszanie zużycia surowców i materiałów pomocniczych na jednostkę produkcji; zastępowanie materiałów, surowców i maszyn droższych tańszymi itd. Należy podkreślić, że poszczególne przedsiębiorstwa kapitalistyczne mają bardzo poważne osiągnięcia w zakresie racjonalizacji zużycia kapitału stałego. Równocześnie jednak, nawet współcześnie, przy wzrastającej roli sektora państwowo- kapitalistycznego  istnieje duże marnotrawstwo kapitału stałego w skali społecznej.  Podział wartości dodatkowej. Przedsiębiorstwo jest zainteresowane we wzroście stosunku c : v, gdyż dzięki temu może uzyskać skrócenie indywidualnego czasu pracy. Zapewnia mu to osiągnięcie nadzwyczajnej wartości dodatkowej i zysku ,nadzwyczajnego. Może to prowadzić do wzrostu składu organicznego w określonej gałęzi gospodarki, a w ślad za tym i w całej gospodarce. 3. Wszystkie te czynniki, które zmieniają szybkość obrotu kapitału. Wzrost szybkości obrotu kapitału powoduje bowiem wzrost stopy zysku i na odwrót. Z punktu widzenia cyrkulacji dzielimy kapitał na trwały i obrotowy. Poszczególne części składowe kapitału jako całości, a szczególnie elementy składowe kapitału trwałego, dokonują obrotu w niejednakowym czasie. Aby więc obliczyć obrót kapitału jako całości, trzeba wyprowadzić średnią obrotów jego części składowych. Przykład obrazujący obrót całego kapitału daje tablica. Z tablicy widać, że szybkość obrotu kapitału trwałego może być bardzo mała (1110 w ciągu roku), a jednak obrót kapitału jako całości (1,57 obrotu w ciągu roku) jest znaczny. Dzieje się to dzięki szybkiemu obrotowi kapitału obrotowego. Na przyspieszenie obrotu kapitału jako całości mają wpływ m.in.: wielozmianowość, racjonalna produkcja, racjonalna wielkość zapasów surowców i materiałów pomocniczych, szybka realizacja wytworzonych towarów itp. [patrz też: , indywidualne kalendarze trójdzielne, podesty ruchome, bezpieczeństwo rzeczy ]

Zyski.

Friday, June 15th, 2018

Ponieważ jednak w gospodarce kapitalistycznej wszystkie wymienione środki intensyfikacji występują, w postaci kapitału, osiągnięte dzięki ich zastosowaniu zwyżki plonów i produkcji zwierzęcej, ujawniają się w formie zwiększonego zysku od włożonego kapitału. Możemy to zilustrować przykładem, który nawiązuje do liczb rozpatrywanych przy rencie różniczkowej. Dochód ogółem za 45 q a 300 zł ‘= 13500 zł. Nakłady ogółem 7500 zł, zysk przeciętny ogółem przy stopie dyskursywnej 200f0 wynosi 1500 zł. Renta różniczkowa wynosi 3000 zł. Jak stąd wynika, suma dochodu za sprzedane produkty nie tylko odtwarza poniesione nakłady, przynosi zysk przeciętny i rentę różniczkową, ale daje ponadto nadwyżkę w wysokości 1500 zł, która stanowi rentę różniczkową. Tak więc dodatkowy nakład w wysokości 2500 zł/ha, czyli intensyfikacja produkcji, podniósł plony o 5000, co przy nie zmienionej cenie produktu pozwoliło zrealizować normalny zysk przeciętny oraz uzyskać nadwyżkę wartości dodatkowej ponad zysk przeciętny. Ta część wartości dodatkowej, stanowiąca rentę różniczkową, jest nadzwyczajną wartością dodatkową, analogiczną do tej, która jest osiągana w przodujących technicznie przedsiębiorstwach przemysłowych. Podobieństwo to występuje w pełni zwłaszcza wówczas, gdy właściciel ziemi jest jednocześnie przedsiębiorcą. W miarę postępu techniki i jej upowszechniania się intensyfikacja rolnictwa występuje w coraz szerszej skali prowadząc do ogólnego wzrostu produkcji i do zwiększenia podaży produktów rolnych, co się może stać przyczyną spadku cen na produkty rolnicze i obniżenia renty różniczkowej lub nawet jej zaniku. Ponowne jej wystąpienie w najbardziej przodujących i mających lepsze ziemie przedsiębiorstwach ujawni się po zastosowaniu jeszcze wyższych niż poprzednio nakładów na jednostkę powierzchni z jednoczesnym wprowadzeniem najbardziej nowoczesnych i efektywnych środków produkcji. [patrz też: , bezpieczeństwo rzeczy, dezynsekcja warszawa, wyposażenie łazienki ]