Poniewaz jednak w gospodarce kapitalistycznej

Ponieważ jednak w gospodarce kapitalistycznej wszystkie wymienione środki intensyfikacji występują, w postaci ka- pitału, osiągnięte dzięki ich zastosowaniu zwyżki plonów i produkcji zwierzęcej, ujawniają się w formie zwiększonego zysku od włożonego kapitału: Możemy- to zilustrować przy- kładem, który nawiązuje do liczb rozpatrywanych’ przy rencie różniczkowej I (tablica 5). Dochód ogółem za 45 q a 300 zł ‘= 13500 zł. Nakłady ogó- łem 7500 zł, zysk przeciętny ogółem przy stopie aysku rów- nej 200f0 wynosi 1500 zł. Renta różniczkowa I wynosi 3000 zł. Jak stąd wynika, suma dochodu za sprzedane produkty nie tylko odtwarza poniesione nakłady, przynosi zysk prze- ciętny i rentę różniczkową I, ale daje ponadto nadwyżkę w wysokości 1500 zł, która stanowi rentę różniczkową. Tak więc dodaktowy nakład w wysokości 2500 zł/ha, czyli inten- syfikacja produkcji, podniósł plony o 5000, co przy nie zmienionej cenie produktu pozwoliło zrealizować normalny .zysk przeciętny oraz uzyskać nadwyżkę wartości dodatko wej ponad zysk przeciętny. r Ta część wartości dodatkowej, stanowiąca rentę różnicz- kową, jest nadzwyczajną wartością dodatkową, analogicz- ną do tej, która jest osiągana w przodujących technicznie przedsiębiorstwach przemysłowych. Podobteństwo to występuje W pełni zwłaszcza wówczas, gdy właściciel ziemi jest jednocześnie przedsiębiorcą. W miarę postępu techniki i jej upowszechniania się in- tensyfikacja rolnictwa występuje w coraz szerszej skali prowadząc do ogólnego wzrostu produkcji i do zwiększenia podaży produktów rolnych, co się może stać przyczyną spad- ku cen na produkty rolnicze i obniżenia renty różniczkowej II lub nawet jej zaniku. Ponowne jej wystąpienie w najbar- dziej przodujących i mających lepsze ziemie przedsiębior- stwach ujawni się po zastosowaniu jeszcze wyższych niż poprzednio nakładów na jednostkę powierzchni z jednoczes- nym wprowadzeniem najbardziej nowoczesnych i efektyw- nych środków produkcji. [patrz też: , bezpieczeństwo rzeczy, dezynsekcja warszawa, wyposażenie łazienki ]

Tags: , ,

Comments are closed.