Po ich wyrosnieciu i po

Po ich wyrośnięciu i po kilkakrotnym podziale jądra zostają one otoczone chitynowymi blonami; przedstawiają wówczas jednokomórkowe, ale wielojądrowe kubkowate zbiorniki z szyjkowatymi wyrostkami, Wyrostki te przebijają na zewnątrz błonę komórki żywiciela (C; u niektórych gatunków są one znacznie krótsze). Cały protoplast grzy ba przekształca się następnie na liczne jednojądrowe pływki, które po ześluzowaceniu szczytu szyjkowatego wyrostka wydostają się na zewnątrz. Mogą one znów Zakażać kcnnÓrki 2. Rząd Chytridiales. Organizmy te żyją pasożytniczo lub saprofitycznie na niższych roślinach wodnych i niższych zwierzętach lub w ich wnętrzu; rzadziej spotykane są W ziemi. Bardziej prymitywne spośród niCh są to mikroskopijnie małe jednokomórkowce kubkowatego lub pęcherzykowatego kształtu (np. pospolita w ziemi Karlingia rosea). Są one otoczone ch iły n ową błoną. Rhizophidium pollinis (ryc. 438) żyje jako okrągławy twór na powierzchni unoszonych w wodzie ziarn pyłku Pinus i pobiera z jego wnętrza pokarm bardzo delikatnymi, nitkowa tymi haustoriami. Przez jedną lub więcej por (istnieją też rodzaje, których sporangia otwierają się Wieczkiem) wydostają się liczne jednowiciowe zoospory. W rozm n aż ani u płciowym panuje już pewna rozmaitość. U Rh. goniosporum małe pływki osadzają się na większych, pęcherzykowatych roślinach i wpuszczają swoją treść do komórki R. W następstwie tego powstaje grubościenna zygota, która przy kiełkowaniu wytwarza zoospory. Niekiedy jednak pływka mcże się również osadzać na pływce (ryc. 439 A—D). WÓwczas z pęcherzykowatej małej rośliny 8 wrasta obłoniona rurka kopulacyjna do większej rośliny 9. Tak jest u Polyphagus euglenae, którego komórki mqją nieregularny kształt wskutek licznych, wnikających do euglen ryzoidów (rys. 440 B). Ro— śliny przekształcają się następnie w jednojądrowe gametangia; zawartoś± rośliny 3 nie przelewa się tu do lecz treść obu komórek zespala się w rozdętej części przewodu kopulacyjnego (C), co prowadzi do pow stania w pobliżu gametangium dwujądrowej grubościennej zygoty (D, E). [przypisy: , regały magazynowe, szyny prądowe, blacha trapezowa ]

Tags: , ,

Comments are closed.