Placa robocza wystepuje w róznorodnych

Płaca robocza występuje w różnorodnych formach zmie- niających się zależnie od stopnia rozwoju gospodarczego, na- silenia walki klasowej, reformatorskich tendencji we współ- czesnym kapitalizmie, czy wreszcie zależnie od gałęzi gospo- darki lub tradycji narodowych, Zawsze jednak istota płacy pozostaje ta sama, jest ona zawsze ceną siły roboczej. Wszystkie stosowane systemy płacy roboczej. dają się sprowadzić do dwóch podstawowych: 1) płacy za czas pracy, 2) płacy akordowej. Płaca za czas ma dla przedsiębiorcy tę wadę, że nie stwarza do- statecznych bodźców do zwiększania intensywności i wydajności pra- cy. Przedsiębiorca chcąc zachęclć robotnika do wydajniejszej pracy może zastosować akordowy system płac, czyli opłatę za sztukę wy- tworzonego towaru. Ta forma płacy ma zachęcić robotnika do zwięk- szenia produkcji i wytworzenia większej war tości dodatkowej. Akor- dowa forma płacy roboczej stwarza pozory, jakoby. wysokość zarobku robotnika zależała wyłącznie od jego. zdolności, szybkości pracy i kwa- lifikacji, słowem – od niego samego. W rzeczywistości jednak płaca od sztuki jest tylko przekształconą formą płacy za czas, wysokość jej określa tak samo. cel(a siły robo- czej. Wprawdzie robotnik otrzyma tym więcej pieniędzy, im więcej wykona jednostek danego towaru i dlatego może się wydawac, że wy- sokość zarobku zależy od robotnika, od Ilości i jakości jego, pracy. Jednakże podstawą ustalenia stawki akordowe] jest ilość •to.warów wytworzonych przez robotnika w ciągu jednej godziny pracy. Współ- czesny postęp techniczny w kapitalizmie i nowoczesna organizacja pra- cy powodują ogranlczenie stosowania akordowego systemu plac. PODZIAŁ W ARTOSCI DODATKOWEJ Formy zysku W kapitalizmie wolnokonkurencyjnym kapitaliści przemy- słowi, handlowi, bankierzy i właściciele ziemscy zajmowali się wyspecjalizowaną działalnością gospodarczą. Ich kapitały by- ły zaangażowane w przemyśle, w handlu, w bankach lub w kapitalistycznym rolnictwie. [patrz też: , obieg dokumentów, hydraulika przemysłowa, Układanie kostki brukowej Warszawa ]

Tags: , ,

Comments are closed.