Masa wartosci dodatkowej zawlaszczana przez

Masa wartości dodatkowej zawłaszczana przez kapitalistę jest zależna od liczby robotników zatrudnionych w produkcji. Stopień wy- zysku robotnika znajduje wyraz w stopie wartości dodatko- wej. Stopą wartości dodatkowej nazywamy stosunek wartości dodatkowej m do’ kapitału zmiennego v (wartości zakupionej siły roboczej) wyrażony w procentach: m = m.100. Wartość siły roboczej, a więc suma, którą wydatkował na nią kapitalista, zostaje odtworzona w niezbędnym czasie pracy. Wartość dodatkową natomiast wytwarza robotnik w dodat- kowym czasie pracy. Stosunek wyraża zatem także sto- sunek pracy dodatkowej do pracy niezbędnej: m praca dodatkowa v praca niezbędna Wartość dodatkowa może być powiększana w dwojaki spo- sób. Pierwszy to przedłużenie dnia roboczego. Jeżeli dzień ro- boczy zostanie przedłużony np. z 8 do 10 godzin, to czas do- datkowy zwiększy się o 2 godziny, zwiększy się tym samym i wartość dodatkowej Wartość dodatkowa uzyskana dzięki przedłużeniu dnia roboczego nazywa się wartością dodatkową bezwzględną) Takl sam rezultat otrzyma kapitalista przez zwiększenie intensywności pracy. Prowadzi ono do wytworzenia większej wartości w jednostce czasu, a wartość siły roboczej pozostaje bez zmiany .W początkach rozwoju kapitalizmu kapitaliści starali się przedłużać czas pracy robotników, lecz klasa ro- botnicza w miarę wzrostu swojej siły zaczęła walczyć o skró- cenie dnia roboczego i państwo zmuszone zostało do ustawo- wego ograniczania długości dnia pracy. Zamiast przedłużać czas pracy, kapitaliści starają się zwiększać, jej intensywność i w ten sposób osiągnąć ten sam cel – zwiększenie wartości dODatkowej bezwzględnej. . Drugi sposób zwiększania stopnia wyzysku robotników na- jemnych polega na zwiększaniu wartości dodatkowej w wy- niku skrócenia niezbędnego czasu pra.:0 Niezbędny czas pra- Cy zmniejsza się w miarę obniżania. się wartości siły roboczej, którą jak wiemy – określa ilość pracy niezbędnej do wy- tworzenia środków utrzymania robotnika. [podobne: , podesty ruchome, tanie odbitki, elewacje drewniane ]

Tags: , ,

Comments are closed.