Koszty zmienne.

Koszty zmienne przy danym potencjale produkcyjnym i niezmiennym w zasadzie poziomie technicznym i technologicznym, co równocześnie oznacza w zasadzie brak wzrostu wydajności pracy, inwestycji oraz postępu technicznego i brak doskonalenia organizacji produkcji, kształtują się następująco: 1) początkowo koszty zmienne rosną mniej niż proporcjonalnie do wzrostu ilości produkcji; 2) po osiągnięciu pewnej granicy (gdy wydajność pracy przy danej technice nie może się zwiększyć) koszty zmienne rosną proporcjonalnie do wzrostu produkcji; 3) jeśli wreszcie wzrost produkcji będzie trwał nadal, to koszty zmienne będą rosły więcej niż proporcjonalnie do wzrostu produkcji. Koszty całkowite (Kc) to suma kosztów stałych i zmiennych. Dzieląc koszty całkowite przez ilość wytworzonego produktu otrzymuje się jednostkowy (przeciętny) koszt wyrobu (Kj). Koszty stałe, zmienne i całkowite. Koszt stały jednostkowy produktu (Ksj) maleje wraz ze wzrostem produkcji; natomiast koszt zmienny jednostki produktu, przy wzroście produkcji najpierw maleje, a po osiągnięciu pewnego minimum zaczyna wzrastać więcej niż proporcjonalnie do wzrostu produkcji. Koszt jednostkowy (przeciętny) całkowity (Kcl) jest sumą kosztu jednostkowego stałego i zmiennego. Można to zilustrować. Krzywa jednostkowego kosztu krańcowego w porównaniu do krzywej jednostkowego kosztu całkowitego. Punkt przecięcia krzywej jednostkowego kosztu krańcowego i jednostkowego kosztu całkowitego wyznacza najniższy koszt produkcji przy przyjęciu założeń statycznego modelu przedsiębiorstwa, Gdy będziemy abstrahować od modelu statycznego i uwzględnimy możliwość inwestycji, postępu technicznego, doskonalenia technologii, organizacji produkcji, wzrostu kwalifikacji i wydajności pracy, nastąpi zmniejszenie kosztów własnych produkcji, a krzywe kosztów jednostkowych będą miały inny przebieg. [patrz też: , wywoływanie zdjęć, kolektory słoneczne, biuro wirtualne ]
[więcej w: ile kosztują badania lekarskie do pracy, metoda simontona, piperine forte gdzie kupic ]

Tags: , ,

Comments are closed.