Jesli w wyniku postepu techniki

Jeśli w wyniku postępu techniki i ogólnego rozwoju gospodarki rośnie wy- dajność pracy w gałęziach wytwarzających środki spożycia lub w gałęziach dostarczających materiałów i narzędzi do ich produkcji, to ilość pracy potrzebna do produkcji artykułów konsumowanych przez robotnika obniża się. Obniża się tym samym wartość siły roboczej. Robotnik będzie więc zużywał Tworzenie się wartości dodatkowej mniej pracy na reprodukcję siły roboczej. Jeśli jednocześnie długość dnia roboczego pozostanie bez zmiany, to robotnik bę- dzie więcej pracował dla kapitalisty. W przedsiębiorstwach kapitalistycznych wartość dodatkowa zwiększa się, gdy rośnie wydajność pracy w całej gospodarce, a zwłaszcza w gałęziach wytwarzających środki konsumpcji. Wartość dodatkowa rośnie wtedy jakby automatycznie, bez specjalnych dodatkowych zabiegów poszczególnych kapitali- stów, korzystają oni bowiem z rezultatów postępu nauki i techniki. Wartość dodatkowa powstająca wskutek skrócenia niezbęd- nego czasu pracy i odpowiedniego zwiększenia dodatkowego czcsu pracy nazywa się wartością dodatkową względną. Wzrost wydajności pracy nie jest procesem równomiernym. Przypuśćmy, że w jednym przedsiębiorstwie danej gałęzi przemysłu dzięki zastosowaniu nowych wynalazków podwo- jono wydajność pracy, w porównaniu z wszystkimi pozosta- łymi przedsiębiorstwami wytwarzającymi taki sam towar. Do wytworzenia l sztuki danego towaru w tym przedsiębior- stwie potrzeba o połowę mniej czasu pracy niż czas społecznie niezbędny. Wartości towaru nie wyznacza jednak indywi- dualny czas pracy w tej czy innej fabryce, ale społecznie nie- zbędny czas pracy całej gałęzi danego przemysłu. Dlatego to- wary wytwarzane W owej fabryce przy mniejszym nakładzie pracy niż w pozostałych będą mieć tę samą wartość co wszyst- kie inne pod~ towary i będą sprzedawane na rynku po tej samej cenie. Właściciel fabryki, w której podniesiono wydaj- ność pracy, otrzyma więc dodatkowy zysk, wartość dodatko- wą nadzwyczaj. [hasła pokrewne: , dezynsekcja warszawa, projektowanie wnętrz Kraków, wynajem busów ]

Tags: , ,

Comments are closed.