Jednakze w wyniku wolnej konkurencji

Jednakże w wyniku wolnej konkurencji ceny na towary wytwarzane przez te przedsiębiorstwa są równe cenom uzys- kiwanym przez pozostałe przedsiębiorstwa (zarówno produku- jące w przeciętnych warunkach, jak i technicznie zacofane). Daje to przedsiębiorstwom o najwyższej sile produkcyjnej zysk nadzwyczajny. Przedsiębiorstwa produkujące w prze- ciętnych warunkach, chcąc osiągnąć zysk nadzwyczajny, mu- szą dokonywać modernizacji. Tym bardziej modernizacji mu- szą dokonać te przedsiębiorstwa, które produkują za pomocą przestarzałej techniki. Proces stymulowania postępu tech- nicznego jest więc zjawiskiem ciągłym. Z dotychczasowej analizy wynika, że równe kapitały przy różnej stopie wartości dodatkowej, różnym składzie organicz- nym oraz przy różnej szybkości obrotu kapitału powinny przynosić ich właścicielom różną stopę zysku. Różnice w składzie organicznym kapitału występują zarów- no w każdej z gałęzi produkcji, jak i między gałęziami, przy czym przyczyny tego zróżnicowania nie są identyczne. We- wnątrz gałęzi wyższy skład organiczny mają przedsiębiorstwa o najwyższym poziomie technicznym, różnice między gałęzia- mi wynikają natomiast ze stosowanej technologii. Zróżnico- wanie składu organicznego wewnątrz gałęzi stymuluje postęp techniczny, a różnice składu organicznego między gałęziami powodują przepływ kapitałów – a w ślad za tym i siły ro- boczej – z jednej gałęzi do drugiej. Równocześnie zwiększe- nie składu organicznego w całej gałęzi, a tym bardziej w wie- lu gałęziach, jest jedną z przyczyn działania spadkowej ten- dencji stopy zysku . Ilustruje to przykład podany w tablicy 2, w którym zało- żono, że pięć różnych gałęzi przemysłu różni się tylko skła- dem organicznym kapitału. Z tablicy wynika, że kapitaliści w różnych gałęziach przemysłu uzyskiwaliby różną stopę zysku, gdyby ich towary – przy różnym składzie organicz- nym i równych zaangażowanych kapitałach – były sprzeda- wane według wartości rynkowej. Byłoby to jednak sprzeczne z podstawową zasadą kapitalizmu wolnokonkurencyjnego: od równych kapitałów równe zyski. [przypisy: , wdrożenia magento, pomoc drogowa, regały półkowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.