Ilosc ziemi (jej obszar) jest

Ilość ziemi (jej obszar) jest ograniczona i nie można jej dowolnie zwiększać. Każdy inny środek produkcji, jeśli trzeba rozszerzyć jego zastosowanie (wzrasta popyt), można z reguły wytworzyć w ilościach odpowiednich do popytu. Dla- tego kapitaliści, którzy są właścicielami ziemi, mają monopol na ziemię jako na obiekt produkcji rolnej. Równocześnie na- dająca się do rolniczego użytkowania ziemia jest bardzo zróż- nicowana pod względem urodzajności: Różnice glebowe – po- wodują zatem duże różnice w wydajności pracy zastosowanej w produkcji rolniczej. Różnice te mają przy tym względnie trwały charakter. 2. Renta gruntowa różniczkowa I Ograniczoność obszaru ziemi uprawnej i trwałe różnice w ja- kości ziemi oraz rosnący, w miarę wzrostu liczby ludności; popyt na produkty rolnicze, zmuszają do uprawy zarówno ziem bardziej, jak i mniej urodzajnych. W wyniku tego ceny na produkty rolnicze kształtują się na inne! podstawie niż- na produkty przemysłowe. Odmiennie również kształtuje się układ warunków produkcji oraz podaży i popytu na produkty rolnicze. Do zaspokojenia rosnącego popytu na produkty żywno- ściowe konieczna jest uprawa nie tylko ziem bardzo dobrych i średniej jakości, ale również ziemi słabszej i mniej urodzaj- nej. Przy tym kapitalistyczny przedsiębiorca rolny tylko wówczas inwestuje swój kapitał w przedsiębiorstwo rolne, gdy nawet mniej urodzajne ziemie przyniosą mu przynaj- mniej zysk przeciętny. Tak więc o cenach produktów rolni- czych decydują nie średnie warunki produkcji; jak w prze- -rnyśle, lecz ziemie najgorsze, które również muszą być upra- wiane w celu zaspokojenia popytu ludności na środki żyw- ności w danym kraju. Dlatego przedsiębiorcy inwestujący swój kapitał w lepsze i średnio urodzajne ziemie uzyskują nadzwyczajną wartość dodatkową ponad zysk przeciętny. Ilustruje to tablica 4. Ponieważ różnice w naturalnej urodzajności gruntów mają raczej trwały charakter i obszar poszczególnych rodzajów gleby nie może ulec powazniejszym zmianom, różnice w efek- tach ekonomicznych uzyskiwanych z gleb różnej jakości są również trwałe. Wskutek tego renta różniczkowa I staje się stałym dochodem właścicieli lepszych działek ziemi. [przypisy: , elewacje drewniane, nauka jazdy Lublin, Opakowania kartonowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.