Do czynników hamujacych spadek stopy

Do czynników hamujących spadek stopy zysku należą m.in.: hamujące. 1) wzrost stopy wartości dodatkowej, zwłaszcza względnej wartości dodatkowej (wzrost siły produkcyjnej pracy), jakkol- wiek możliwy jest również wzrost stopy wartości dodatkowej bezwzględnej (wzrost intensywności pracy); 2) spadek składu organicznego kapitału wynikający potanienia środków pro- dukcji w wyniku wzrostu siły produkcyjnej pracy; 3) przy- spieszenie obrotu kapitału: 4) handel zagraniczny; 5) cena mo- nopolowa; 6) świadoma działalność organizacji przedsiębior- ców; 7) działalność państwa, na rzecz kapitału e. Handel zagraniczny może wpływać hamująco na spadek stopy zysku w dwojaki sposób: a) dzięki korzystnym terms ot trade, tj. stosunkowi cen towarów eksportowanych do ceń towarów importowanych; terms ot trade przynoszą korzyści i wzrost stopy zysku firmom z krajów wysoko rozwiniętych; b) dzięki eksportowi nadwyżek towarowych za granicę, co wpływa na utrzymanie wyższego poziomu cen w kraju, a po- nadto – dzięki wzrostowi skali produkcji – przyczynia się do obniżki kosztów produkcji. , Na wzrost stopy zysku przedsiębiorstw należących do mo- nopoli wpływają ceny monopolowe, organizacje przedsię- biorców i działalność państwa na rzecz ‘kapitału. Aby móc odpowiedzieć na pytanie; czy w dotychczasowym rozwoju kapitalizmu stopa zysku spadała czy rosła, trzeba prześledzić rzeczywiste jej kształtowanie się. Badań takich dla całego systemu kapitalistycznego nie przeprowadzono, Redystrybucja wartości dodatkowe] dokonuje się nie ‘tylko pomiędzy kapitalistów przemysłowych. Uczestniczą w niej również. kapitaliści handlowi, bankierzy oraz właściciele ziemi. W kapitalizmie wolnokonkurencyjnym kapitał handlowy, dzięki możliwości przepływu kapitału, realizuje identyczny jak i kapitał przemysłowy zysk przeciętny, a w kapitalizmie monopolistycznym – zysk monopolowy. Kapitał pożyczkowy to kapitał pieniężny przekazywany przez potyczkowy właściciela na określony czas innym użytkownikom w za- mian za procent. [podobne: , regały półkowe, pomoc drogowa, projektowanie wnętrz Kraków ]

Tags: , ,

Comments are closed.