Bilans handlowy.

Bank centralny określa wysokość obowiązkowej rezerwy gotówkowej i z reguły przechowuje ją. Wysokość rezerwy gotówkowej określa w istotny sposób możliwości kreacji pieniądza bezgotówkowego. Ze względu na niewymienialność pieniądza na rynku wewnętrznym transfer złota, dewiz i walut za granicę oraz ich skup, przechowywanie lub sprzedaż są jedną z istotnych funkcji banku centralnego. Operacje te mają poważne znaczenie w zakresie międzynarodowych stosunków gospodarczych, ale wpływają również i na rynek wewnętrzny. Jeśli do kraju napływa dużo złota, dewiz i walut i bank centralny dokonuje ich skupu, to ilość pieniądza krajowego na rynku wewnętrznym wzrasta. Może to wywoływać procesy inflacyjne. W celu przeciwdziałania tym procesom bank centralny może dokonywać sprzedaży złota, dewiz i walut. Ten sam efekt można uzyskać przez import dóbr i usług, gdyż wtedy zwiększonej ilości pieniądza odpowiada zwiększona masa towarowa. Procesom inflacyjnym można też przeciwdziałać przez zwiększoną sprzedaż weksli skarbowych; powoduje to odpływ pieniądza z rynku. Odwrotna, deflacyjna sytuacja powstaje przy nadmiernym zakupie dewiz w banku centralnym przez firmy importowe (i przy ujemnym saldzie bilansu płatniczego). Ostatecznych rozliczeń w skali międzynarodowej między bankami centralnymi dokonuję się przez bilanse handlowe i płatnicze. Dewizy to wszelkiego rodzaju zagraniczne należności pieniężne, i zarówno w formie pieniędzy zagranicznych i dokumentów stwierdzających należności (weksle, czeki, papiery wartościowe, książeczki i oszczędnościowe), jak i wierzytelności. Waluty to całokształt systemu , pieniądza istniejącego w innym państwie (np. waluta dolarowa czy rublowa). Podział wartości dodatkowej. Bilans handlowy to wszelkie rozliczenia danego kraju z tytułu eksportu i reeksportu oraz importu towarów. Saldo bilansu handlowego to rezultat zestawienia wartości eksportu i reeksportu oraz importu towarów. Jest ono pierwszą pozycją bilansu płatniczego. [hasła pokrewne: , skoki w tandemie, paralotnie kurs, rusztowania aluminiowe ]
[patrz też: ginekolog na nfz warszawa, potencjał oksydoredukcyjny, psychiatra warszawa cennik ]

Tags: , ,

Comments are closed.