Archive for July, 2016

Rozpatrujac problemy renty rózniczkowej l

Tuesday, July 12th, 2016

Rozpatrując problemy renty różniczkowej l i renty róż- niczkowej II należy brać pod uwagę ich wzajemne powiąza- nia. Tak więc renta różniczkowa I, związana w większym stopniu z okresem dominacji ekstensywnej drogi rozwoju rolnictwa kapitalistycznego. historycznie poprzedzała ren- tę różniczkową II. Dopiero na pewnym poziomie rozwoju gospodarki kapitalistycznej ujawniła się tak silna presja de- mograficzna i wzrost popytu na żywność był tak szybki, że konieczne stało się intensyfikowanie produkcji rolniczej.• Ostatecznym kryterium, które decyduje o tym, jaką metodą zwiększać produkcję rolniczą w gospodarce kapitalistycznej, jest zysk. Teoria malejących przyrostów przychodów z ziemi Z problemem renty różniczkowej II wiąże się teoria male- jących przyrostów przychodów z ziemi. Jeszcze w XVIII Historia teorl1) wieku francuski ekonomista Turgot, reprezentant szkoły fi- zjokratów, sformułował pogląd, że dodatkowe nakłady ka- pitału na tę samą działkę ziemi dają coraz mniejsze przyros- ty ‘plonów, a co za tym idzie – dochody osiągane z ziemi względnie maleją. Podobnie D. Ricardo sądził, że podnosze- niu produkcji rolniczej przez zwiększenie nakładów na tę sarną działkę ziemi musi towarzyszyć wzrost kosztów, a więc przy wzroście popytu na żywność konieczny jest wzrost cen na produkty rolne. Malejące przyrosty przychodów z ziemi Nie da się zaprzeczyć, że powolny wzrost produkcji rol- nej w XVIII i XIX wieku, wynikający z niskiego poziomu i powolnego tempa rozwoju nauki i techniki rolniczej, mógł dać ekonomistom. tego okresu podstawę do sformułowania teorii malejącego przyrostu przychodu z ziemi. Teoria ta mimo. obiektywnych podstaw (w ówczesnych warunkach) była jednak równocześnie subiektywnie bardzo przydatna w walce o podniesienie cen produktów rolnych. Również Marks przyznaje, że. w pewnych warunkach mo- że wystąpić konieczność wyłożenia większego kapitału w celu osiągnięcia wzrostu produkcji rolniczej. [patrz też: , felgi stalowe, catering warszawa, prawo jazdy kat a Lublin ]

Poniewaz jednak w gospodarce kapitalistycznej

Tuesday, July 12th, 2016

Ponieważ jednak w gospodarce kapitalistycznej wszystkie wymienione środki intensyfikacji występują, w postaci ka- pitału, osiągnięte dzięki ich zastosowaniu zwyżki plonów i produkcji zwierzęcej, ujawniają się w formie zwiększonego zysku od włożonego kapitału: Możemy- to zilustrować przy- kładem, który nawiązuje do liczb rozpatrywanych’ przy rencie różniczkowej I (tablica 5). Dochód ogółem za 45 q a 300 zł ‘= 13500 zł. Nakłady ogó- łem 7500 zł, zysk przeciętny ogółem przy stopie aysku rów- nej 200f0 wynosi 1500 zł. Renta różniczkowa I wynosi 3000 zł. Jak stąd wynika, suma dochodu za sprzedane produkty nie tylko odtwarza poniesione nakłady, przynosi zysk prze- ciętny i rentę różniczkową I, ale daje ponadto nadwyżkę w wysokości 1500 zł, która stanowi rentę różniczkową. Tak więc dodaktowy nakład w wysokości 2500 zł/ha, czyli inten- syfikacja produkcji, podniósł plony o 5000, co przy nie zmienionej cenie produktu pozwoliło zrealizować normalny .zysk przeciętny oraz uzyskać nadwyżkę wartości dodatko wej ponad zysk przeciętny. r Ta część wartości dodatkowej, stanowiąca rentę różnicz- kową, jest nadzwyczajną wartością dodatkową, analogicz- ną do tej, która jest osiągana w przodujących technicznie przedsiębiorstwach przemysłowych. Podobteństwo to występuje W pełni zwłaszcza wówczas, gdy właściciel ziemi jest jednocześnie przedsiębiorcą. W miarę postępu techniki i jej upowszechniania się in- tensyfikacja rolnictwa występuje w coraz szerszej skali prowadząc do ogólnego wzrostu produkcji i do zwiększenia podaży produktów rolnych, co się może stać przyczyną spad- ku cen na produkty rolnicze i obniżenia renty różniczkowej II lub nawet jej zaniku. Ponowne jej wystąpienie w najbar- dziej przodujących i mających lepsze ziemie przedsiębior- stwach ujawni się po zastosowaniu jeszcze wyższych niż poprzednio nakładów na jednostkę powierzchni z jednoczes- nym wprowadzeniem najbardziej nowoczesnych i efektyw- nych środków produkcji. [patrz też: , bezpieczeństwo rzeczy, dezynsekcja warszawa, wyposażenie łazienki ]